Havsfrun

Definitioner till nyckeltal

Havsfrun Investment AB använder ett antal finansiella mått i delårsrapporter och årsredovisningar som inte definieras enligt IFRS, s.k. alternativa nyckeltal, enligt ESMA:s (The European Securities and Markets Authority) riktlinjer.

 

Dessa mått används för att ge värdefull kompletterande information till såväl investerare som företagets ledning för att kunna analysera och utvärdera företagets verksamhet. De alternativa nyckeltalen är inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag och ska ses som komplement till mått som definieras enligt IFRS.

 

Definitioner för de alternativa nyckeltalen substansvärde, substansvärdets förändring, substansrabatt/-premie och soliditet är centrala för förståelsen och utvärderingen av Havsfruns verksamhet. Beräkningarna av dessa nyckeltal kan härledas från uppgifter i årsredovisningen.

 

Nedan angivna nyckeltal är inte definierade enligt IFRS om inget annat anges.

 

Finansiella nyckeltal:

 

Direktavkastning

Utdelning per aktie / börskurs vid periodens utgång

 

Resultat per aktie*

Periodens resultat / genomsnittligt antal utestående aktier

 

Resultat per aktie efter utspädning*

Periodens resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare / genomsnittligt antal utestående aktier

 

Skuldsättningsgrad

Nettoskuld (Räntebärande skulder - likvida medel) / (Eget kapital + nettoskuld)

 

Soliditet

(Eget kapital + minoritetsintresse) / balansomslutning.

Detta mått visar Havsfruns räntekänslighet och finansiella stabilitet

 

Substansvärde

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare.

Anger värdet av Havsfruns nettotillgångar.

 

Substansvärdets förändring inklusive återinvesterad utdelning

Skillnaden mellan utgående och ingående substansvärde. Utdelningen läggs tillbaka på substansen och förräntas i takt med substanstillväxten

 

Ett lönsamhetsmått som visar Havsfruns avkastning på bolagets substansvärde, beaktat att utdelningen återinvesterats

 

Substansvärdets förändring inklusive återlagd utdelning

Skillnaden mellan utgående och ingående substansvärde. Utdelningen läggs tillbaka på substansen som en engångspost på utdelningsdagen, utdelningen förräntas inte i takt med substanstillväxten.

 

Visar hur substansvärdet har utvecklats under perioden. Ett lönsamhetsmått som visar Havsfruns avkastning på substansvärdet, beaktat utbetald utdelning

 

Substansvärdet per aktie

Substansvärdet / antal aktier vid periodens slut.

 

Ett mått som visar ägarnas andel av bolagets totala nettotillgångar per aktie

 

Substansvärderabatt/-premium

Börskurs / substansvärde per aktie - 1

 

Om börskursen är lägre än substansvärdet per aktie handlas aktien med en rabatt, om det omvända handlas aktien till en premie

 

Totalavkastning

Aktiens förändring under perioden inklusive återlagd utdelning

 

Nyckeltal som ej är finansiella:

 

Alfa

Avkastning som är oberoende av riskpremier i de finansiella marknaderna

 

Antal utestående aktier

Antal utestående aktier vid periodens slut

 

Beta

Ett mått på tillgångens följsamhet mot aktiemarknaden

 

Börsvärde

Totalt antal aktier multiplicerat med B-aktiens kurs vid periodens slut

 

Genomsnittligt antal utestående aktier

Ett genomsnitt av antalet utestående aktier mätt under perioden

 

Investeringsgrad

Investeringsportföljens storlek / totalt substansvärde

 

Omsättningshastighet B-aktien

Antal omsatta B-aktier / Genomsnittligt antal aktier

 

Riskfri ränta

Den avkastning som erhålles vid en investering i statsobligationer. Vid beräkningar har Havsfrun använt Svensk statsskuldsväxel 90 dagar

 

Sharpe kvot

Ett mått på investeringsportföljens riskjuterade avkastning. Beräknas som avkastningen utöver den riskfria räntan i relation topp

 

En hög Sharpe-kvot är ett tecken på ett gott utbyte mellan avkastning och risk

 

Standardavvikelse

Ett statistiskt mått som anger spridningen i en datamängd. Måttet anges i procent.

 

Volatilitet

Ett mått på hur avkastningen varierar över tiden. Vanligen beräknas en portföljs volatilitet som standardavvikelsen i portföljens avkastning

 

Ofta använder man volatilitet som ett mått på risken i en portfölj

 

 

*Detta nyckeltal är definierade enligt IFRS