Havsfrun

Revisionsutskott

Revisionsutskottet består av ordförande Minna Smedsten samt Håkan Gartell och Christian Luthman. Revisionsutskottet övervakar bolagets finansiella rapportering samt effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering med avseende på den finansiella rapporteringen. Revisionsutskottet granskar och övervakar vidare revisorns opartiskhet och självständighet samt biträder vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval. Under verksamhetsåret 2020 har revisionsutskottet sammanträtt två gånger, med närvaro av samtliga dåvarande tre ledamöter och av bolagets revisor. Någon ersättning för arbetet i revisionsutskottet har inte utgått.