Havsfrun

Utvärdering av ersättningar

 

Styrelsens redovisning av sin utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

 

Styrelsen i Havsfrun Investment AB har beslutat att de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning (”Bolagsstyrningskoden”) ankommer på ersättningsutskottet ska fullgöras av styrelsen, utan deltagande av verkställande direktören. Frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor avseende verkställande direktören bereds och beslutas därmed av styrelsen1. Vidare följer och utvärderar styrelsen samtliga program för rörliga ersättningar till bolagsledningen. Styrelsen följer och utvärderar även tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fattar beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Styrelsen får härmed lämna följande redovisning av sin utvärdering, i enlighet med Bolagsstyrningskoden punkt 10.3.

 

Styrelsen har under 2019 följt och utvärderat bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattnings­havare samt bolagets program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare. Programmen för rörlig ersättning diskuterades på styrelsemötet den 19 februari 2020, och det konstaterades att dessa varit ändamålsenliga samt att den övriga ersättning som de ledande befattningshavarna erhållit under 2019 varit i enlighet med de av årsstämman fastställda riktlinjerna. Det konstaterades vidare att dessa riktlinjer, mot bakgrund av det beskrivna utfallet, väl uppfyllt sina syften och fungerat på avsett sätt. Styrelsen bedömer därför att tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har varit korrekt. Vidare har styrelsen följt och utvärderat de ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer som finns i bolaget för ledande befattningshavare, varvid styrelsen finner att dessa är marknadsmässiga och väl avvägda.

 

 

Stockholm den 19 februari 2020

Styrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­_______________________________________________________________________________________________

1 Frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor avseende den övriga bolagsledningen behandlas av VD och rapporteras till styrelsen.