Skip to main content
Regulatorisk

Beslut vid årsstämma den 6 april 2016

By 6 apr 2016maj 3rd, 2022No Comments

Utdelning 1,50 kr per aktie
Utdelning för verksamhetsåret 2015 lämnas med 1,50 kr per aktie. Av­stämningsdag är fredagen den 8 april 2016 och utbetalning sker genom Euroclear Sweden AB:s (tidigare VPC AB) försorg onsdagen den 13 april 2016.

Val av styrelseledamöter och revisor
Till ordförande omvaldes Olle G P Isaksson och till ledamöter omvaldes Håkan Gartell, Minna Smedsten och Claes Werkell. Till styrelsesuppleant omvaldes Christian Luthman.

Till revisor omvaldes BDO Mälardalen AB med auktoriserad revisor Johan Pharmanson som huvudansvarig för tiden fram till årsstämman 2017.

Inlösenprogram
Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma ingå avtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Havsfrun-aktien. Motparten i avtalet skall erbjuda de aktier som ligger till grund för avtalet till inlösen. Sammanlagt högst 2.500.000 aktier skall kunna inlösas till marknadspris. Beslut om inlösen skall fattas av kommande bolagsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att genomföra en ökning av bola­gets aktiekapital genom nyemission av inlösenbara aktier av serie C.
Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill årsstämman 2017, besluta att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 25.000.000 kronor genom nyemission av högst 5.000.000 inlösenbara aktier av serie C. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädes­rätt. Emissionskursen för aktie av serie C skall motsvara den på aktien belöpande och av bolaget beräknade andelen av Havsfrun-koncernens substansvärde, såsom detta framgår av det senast offentliggjorda pressmeddelandet därom innan teckning av aktie av serie C sker.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrel­sen önskar åstadkomma en ökning av det förvaltade kapitalet och därmed sam­manhängande stordriftsfördelar. Möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt ökar förutsättningarna att nyemission kan ske på ett snabbt och effektivt sätt.

Nästa rapport
Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2016 kommer att lämnas den 20 april 2016.

Havsfruns pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.havsfrun.se

Stockholm den 6 april 2016

Styrelsen

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2016 kl. 16.15.

Bilaga:
Beslut vid Havsfrun Investment AB:s årsstämma den 6 april 2016

————————————————————-

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har över 1 800 aktieägare och ett eget kapital på 270 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Läs mer om Havsfruns förvaltningsverksamhet på bolagets hemsida, www.havsfrun.se.

För historiska avkastnings- och riskmått se månadsrapport Aktiv fondportfölj i medföljande länk (pdf):

Beslut vid Havsfrun Investment AB:s årsstämma den 6 april 2016

Månadsrapport februari 2016

Leave a Reply