Skip to main content
Regulatorisk

Beslut vid årsstämma den 21 april 2021

By 21 apr 2021april 11th, 2022No Comments

Mot bakgrund av den pågående Covid-19 pandemin samt myndigheternas föreskrifter och råd, genomfördes årsstämman utan fysisk närvaro av aktieägare och enbart genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

VD:s presentation (utdrag)

Framtidsutsikter

  • Havsfrun arbetar nu främst med att söka efter nya och större affärsmöjligheter som kan bidra till att bolaget uppnår en större omsättning och balans, expanderar och lyfter lönsamheten.
  • Ambitionen är att göra någon form av allians med en strategisk partner som är intressant verksamhetsmässigt och som kan uppskattas av aktieägarna. Hur ett sådant samarbete skall se ut vet vi inte på förhand, eftersom det varierar med omständigheterna. Men eftersom vi, såsom ett alternativ, kan göra apportköp med egna aktier som betalningsmedel så är förvärvskapaciteten ganska hög. Det kan alltså rent principiellt röra sig om bolag mångdubbelt Havsfruns nuvarande storlek.
  • Havsfrun kan för övrigt i viss mån jämföras med börsnoterade s.k. SPAC-bolag (Special Purpose Acqusition Company) vilka har en hög likviditet och hög beredskap, syftandes till att genom förvärv, sammanslagning eller annat samarbete med onoterade bolag öka eget aktieägarvärde genom att leda in dessa onoterade bolag i en börsnoterad miljö.
  • Vi ser ett ökande intresse från många intressanta målbolag, men det krävs ganska mycket för att få till stånd en bra match. Vi fortsätter diskussionerna och nya kandidater uppenbaras kontinuerligt. Några kandidater finns inom fastigheter, andra inom finans respektive medicin, eller annat. Inget är för oss främmande, så länge ett samgående, köp eller samarbete kan vinna våra aktieägares gillande. Vi har en mycket blandad krets av aktieägare och de flesta är nog mer intresserade av en bra affär än någon speciell verksamhet.
  • I avvaktan på strukturella engagemang kommer placeringarna tillsvidare att inriktas på främst kortsiktiga likvida placeringar för att upprätthålla den finansiella handlingsfriheten.

Jag citerar vår ordförande Claes Werkell: ”Såsom en förtydligande sammanfattning vill jag kanske uttrycka det så här: Vi tittar brett över företagssverige och letar efter rätt partner. Vi hoppas kunna göra ett köp eller annat samarbete, som kan glädja aktieägarna. Vårt mål är att liera oss med ett spännande företag som kan tillföra Havsfrun något värdefullt. Men det finns naturligtvis en gräns för vad vi kan åstadkomma, i alla fall på kort sikt, så även om vi är optimistiska måste vi också vara realistiska. Det är så vi arbetar.”

Den fullständiga presentationen finns nu tillgänglig på bolagets hemsida.

Utdelning 1,50 kr per aktie
Utdelning för verksamhetsåret 2020 lämnas med 1,50 kr per aktie. Av­stämningsdag är den 23 april 2021 och utbetalning sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 28 april 2021.

Val av styrelseledamöter och revisor
För tiden fram till utgången av årsstämman 2022 beslutades det om omval av styrelseledamöterna Claes Werkell, Håkan Gartell och Christian Luthman samt nyval av John CF Tengberg till styrelseledamot. Till styrelsens ordförande omvaldes Claes Werkell. Till revisor omvaldes, för tiden fram till utgången av årsstämman 2022, BDO Mälardalen AB.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna, styrelsesuppleanten och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Ersättningsrapport
Årsstämman godkände den av styrelsen upprättade rapporten om ersättning till ledande befattningshavare.

Inlösenprogram
Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma ingå avtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Havsfrun-aktien. Motparten i avtalet skall erbjuda de aktier som ligger till grund för avtalet till inlösen. Sammanlagt högst 2 500 000 aktier skall kunna inlösas till marknadspris. Beslut om inlösen ska fattas av kommande bolagsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att genomföra en ökning av bola­gets aktiekapital genom nyemission av inlösenbara aktier av serie C
Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill årsstämman 2022, besluta att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 25 000 000 kronor genom nyemission av högst 5 000 000 inlösenbara aktier av serie C. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädes­rätt. Emissionskursen för aktie av serie C skall motsvara den på aktien belöpande och av bolaget beräknade andelen av Havsfrun-koncernens substansvärde, såsom detta framgår av det senast offentliggjorda pressmeddelandet därom innan teckning av aktie av serie C sker. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrel­sen önskar åstadkomma en ökning av det förvaltade kapitalet och därmed sam­manhängande stordriftsfördelar.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag till beslut, innefattande vissa redaktionella ändringar samt möjlighet för styrelsen att samla in fullmakter samt besluta om poströstning och utomståendes närvaro vid bolagsstämma.

Protokoll med fullständiga beslut från stämman, inklusive redovisning av hur aktieägarna röstat m.m., kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.havsfrun, så snart utfallet av poströstningen slutligt fastställts.

Övrigt material inför Havsfruns årsstämma finns sedan tidigare tillgängligt på bolagets hemsida www.havsfrun.se.

Stockholm den 21 april 2021

HAVSFRUN INVESTMENT AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00 alt. 0734 17 40 21

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2021 kl. 15.30

Beslut vid årsstämma 21 april 2021

Leave a Reply