Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

By 2 maj 2022No Comments

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2022

  • Substansvärdet per aktie ökade med 0,5 % (samma period föregående år ökade 2,7 %)
  • Substansvärdet den 31 mars 2022 uppgick till 141,9 MSEK (160,2 MSEK), motsvarande 11,72 kr per aktie (13,23 kr)  
  • Koncernens resultat uppgick till 0,7 MSEK (4,2 MSEK), motsvarande 0,06 kr per aktie (0,34 kr)
  • B-aktiens totalavkastning uppgick till -20,3 % (34,1 %). Den 31 mars 2022 var B-aktiens börskurs 23,50 kr (27,50 kr)

HÄNDELSER EFTER RAPPORTERINGSPERIODENS UTGÅNG

  • Havsfruns styrelse föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2021
    Huvudfrågan för Havsfrun är att göra någon form av allians med en strategisk partner som är intressant verksamhetsmässigt och som kan uppskattas av aktieägarna. Bolaget saknar inte intressenter, men allt måste granskas noggrant och det tar sin tid. Styrelsens uppfattning är att bibehållet bolagskapital nu är mer attraktivt för potentiella partners än om det reduceras genom utdelning. Styrelsen bedömer att det bibehållna kapitalet medför ett högre aktieägarvärde på sikt. Således föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2021.

​​​​​​​VD-KOMMENTAR (utdrag)

Framtidsutsikter
Bolagets huvudfokus är att söka efter nya och större affärsmöjligheter som kan bidra till att bolaget expanderar och lyfter lönsamheten. Ambitionen är att göra någon form av allians med en strategisk partner som är intressant verksamhetsmässigt och som kan uppskattas av aktieägarna. Mot bakgrund av bolagets expansionsplaner letar vi exempelvis efter att apportköpa ett större onoterat bolag som vill arbeta utifrån en börsnoterad miljö. Potentiella målbolag innefattar primärt nordiska bolag med ett bolagsvärde överstigande 500 mkr. Bolagssökningar görs brett över flera olika sektorer och branscher.  Vårt mål är att liera oss med ett spännande företag som kan tillföra Havsfrun något värdefullt. Vi är hela tiden öppna för nya förslag och förutsättningslösa diskussioner. Det gäller att sålla fram de rätta bolagen där 1 + 1 kan bli 3. Arbetet fortgår kontinuerligt. I avvaktan på strukturella engagemang kommer placeringarna tills vidare att fortsatt inriktas på främst kortsiktiga likvida placeringar föra att upprätthålla den finansiella handlingsfriheten.

För ytterligare information kontakta:
Jonas Israelsson, VD, telefon: 08-506 777 00, alternativt 0734 17 40 21

Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2022 kl. 16.30 (CET)

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Leave a Reply