Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

By 22 feb 2023No Comments

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

  • Substansvärdet per aktie minskade med 3,6 % (samma period föregående år ökade 2,2 %, justerat för återlagd utdelning)
  • Substansvärdet den 31 december 2022 uppgick till 136,2 MSEK, (141,2 MSEK), motsvarande 11,25 kr per aktie (11,67 kr)
  • Koncernens resultat uppgick till -5,0 MSEK (3,4 MSEK), motsvarande -0,42 kr per aktie (0,28 kr)
  • B-aktiens totalavkastning uppgick till -49,8 % (51,2 %). Den 31 december 2022 var B-aktiens börskurs 14,80 kr (29,50 kr)
  • Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2022 lämnas med 1,00 kr per aktie (-), motsvarande en direktavkastning om 6,8 % (-)

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2023

  • Substansvärdet per aktie ökade med 2,1 % (0,7 %).
  • Koncernens resultat uppgick till 2,9 MSEK (1,0 MSEK), motsvarande 0,24 kr per aktie (0,08 kr)
  • B-aktiens totalavkastning uppgick till -7,4 % (23,7 %)

Händelser efter rapporteringsperiodens utgång

  • Substansvärdet per aktie ökade med 3,0 % under januari. Beräknat substansvärde 31 januari 2023 uppgick till 140,3 MSEK, motsvarande 11,59 kr per aktie

VD-kommentar

Framtidsutsikter

Bolagets huvudfokus är att söka efter nya och större affärsmöjligheter som kan bidra till att bolaget expanderar och lyfter lönsamheten. Mot bakgrund av expansionsplanerna siktar Havsfrun på att apportköpa ett större onoterat bolag som vill arbeta utifrån en börsnoterad miljö på Nasdaq Stockholm. Bolaget har sedan många år väl upparbetade rutiner för att hantera börsnoteringen.

Havsfrun har dessutom ett eget kapital om ca 135 miljoner i likvida placeringar och ca 10 000 aktieägare. Sammantaget skapar detta en stabil grund för ett företag som tillsammans med Havsfrun vill fortsätta sin tillväxtresa såsom ett publikt bolag.

Alternativet, att direktnotera ett bolag på Stockholmsbörsen är en tidskrävande och dyr process. Nasdaq Stockholm (börsen) ställer högre krav än de mindre listorna (handelsplattformarna). De mindre listorna har dock sämre likviditet och ger inte samma kvalitetsstämpel eller status, särskilt inte internationellt. En notering på Nasdaq Stockholm, till skillnad från de mindre listorna, öppnar i högre grad dörren till samarbeten med etablerade aktörer och större kapitalintressenter på både aktie- och lånemarknaderna. Detta är en faktor som gör en samordning med Havsfrun extra intressant för många potentiella partners.

 Havsfruns prioritet är att hitta ett förvärv av ett kvalitetsbolag med goda utsikter för långsiktigt värdeskapande för aktieägarna. Det är viktigt att hitta investeringsobjekt där ett samarbete kan ge mer än summan av dess delar. Ett plus ett, ska bli tre. Havsfrun söker investeringsmöjligheter över ett brett spektrum av målbolag. Vår primära arbetsvision är att hitta ett spännande nordiskt bolag, förmodligen med ett marknadsvärde på 500 miljoner kronor eller mer. Bransch spelar mindre roll. Viktigt är däremot att hitta ett bolag som tillsammans med Havsfrun kan bli ett väl fungerande börsnoterat bolag med nöjda aktieägare.

Under året har vi utvärderat ett antal bolag inom olika branscher och sektorer. Det gäller för oss att hitta en win-win-kombination, där samarbetsvinsterna räcker för bägge parter. Våra relativt höga krav på en blivande motpart medför generellt en utsortering av många preliminära kandidater som inte klarar att uppfylla förutsättningarna. Andra, i och för sig spännande kandidater, väljer själva andra vägar. Det är ett givande och tagande, och ett pussel, som tar lite tid för att hitta rätt, men där utgången ändå torde kunna bli bra eller mycket bra.

Den ekonomiska miljön har förändrats starkt jämfört med hur det var för ett antal år sedan. I dagens marknadsläge är tillgång till kapital – generellt sett – tämligen begränsad och marknaden för nya noteringar har delvis stannat upp. Konsekvenser av detta blir att många företags expansionsplaner också har stannat upp, eller helt enkelt uteblivit, eller skjutits på framtiden. Detta skapar nu tämligen nya förutsättningar och möjligheter för spännande samarbeten. Havsfrun kan ju erbjuda en tämligen unik rak och kostnadseffektiv väg framåt för ett bolag som vill vidareutvecklas i börsnoterad miljö.

Jag instämmer med bolagets ordförande Claes Werkell som redan tidigare har deklarerat vår inställning till det pågående arbetet:

 ”Ett bolag som är på väg emot stora mål vill ofta fokusera på dem. Allt annat är sekundärt. En börsnotering kan vara ett viktigt steg på vägen. Det finns många goda skäl till att välja en börsnotering på Nasdaq Stockholm framför att notera bolaget på en av de mindre listorna (handelsplattformarna). Men själva noteringsarbetet – oavsett vilken lista som väljs – tar tid och kraft från företagsledningen och den egentliga affärsidén om man skall börja från början och köra hela vägen själv. En sammanslagning med Havsfrun sparar tid och kraft även om den inte är gratis. För ett företag där ledningen vill hålla tempot och fokusera på egen tillväxt – själva affärskärnan, den som på sikt skall ge storvinst – kan denna förenkling av en börsnotering på Nasdaq Stockholm vara värdefull. Sparad tid och sparad kraft kan vara värt stora pengar.”

Vårt arbete för att finna rätt partner fortgår oförminskat och vi granskar fortlöpande nya intressanta kandidater. Vi ser fram emot resten av 2023 med stort intresse.

Stockholm den 22 februari 2023

HAVSFRUN INVESTMENT AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Israelsson, VD, telefon: 08-506 777 00 eller 0734017 40 21

Denna information är sådan information som Havsfrun Investment AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2023, klockan 14.00 CET

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

Leave a Reply