Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

By 23 aug 2023No Comments

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2023

  • Substansvärdet per aktie ökade med 1,9 %, justerat för återlagd utdelning (motsvarande period föregående år minskade 3,6 %)
  • Substansvärdet den 30 juni 2023 uppgick till 126,7 MSEK (136,1 MSEK), motsvarande 10,46 kr per aktie (11,24 kr per aktie)
  • Koncernens resultat uppgick till 2,6 MSEK (-5,1 MSEK), motsvarande 0,21 kr per aktie (-0,42 kr)
  • B-aktiens totalavkastning uppgick till 12,2 % (-37,4 %). Den 30 juni 2023 var B-aktiens börskurs 15,60 kr (18,48 kr)
  • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att för verksamhetsåret 2022 lämna utdelning med 1,00 kr per aktie, sammanlagt 12,1 MSEK. Utdelningen utbetalades den 27 april 2023.

ANDRA KVARTALET 1 APRIL – 30 JUNI 2023

  • Substansvärdet per aktie minskade med 0,8 %, justerat för återlagd utdelning (-4,1 %)
  • Koncernens resultat uppgick till -1,1 MSEK (-5,8 MSEK), motsvarande -0,09 kr per aktie (-0,48 kr per aktie)
  • B-aktiens totalavkastning uppgick till -9,3 % (-21,4 %)

HÄNDELSER EFTER RAPPORTERINGSPERIODENS UTGÅNG

  • Substansvärdet per aktie ökade med 0,1 % under juli. Substansvärdet den 31 juli 2023 beräknas till 126,9 MSEK, motsvarande 10,48 kr per aktie

VD-KOMMENTAR (utdrag)

”Med expansionsplanerna siktar Havsfrun på att apportköpa ett större onoterat bolag som vill arbeta utifrån en börsnoterad miljö på Nasdaq Stockholm. Havsfrun har sedan många år väl upparbetade rutiner för att hantera börsnoteringen, ett eget kapital om ca 127 miljoner i likvida placeringar och ca 10 000 aktieägare. Sammantaget skapar detta en stabil grund för ett företag som vill fortsätta sin tillväxtresa såsom ett börsnoterat bolag.” Jonas Israelsson, VD

Stockholm den 23 augusti 2023

HAVSFRUN INVESTMENT AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00. www.havsfrun.se

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 augusti 2023 kl. 16.30 CET

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

 

Leave a Reply