Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024

By 24 apr 2024No Comments

DELÅRSPERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2024

  • Substansvärdet per aktie minskade med 0,4 % (samma period föregående år ökade 2,7 %)
  • Substansvärdet den 31 MARS 2024 uppgick till 124,6 MSEK (139,9 MSEK), motsvarande 10,29 kr per aktie (11,56 kr)
  • Koncernens resultat uppgick till -0,5 MSEK (3,7 MSEK), motsvarande -0,04 kr per aktie (0,31 kr)
  • B-aktiens totalavkastning uppgick till 3,7 % (23,6 %). Den 31 mars 2024 var B-aktiens börskurs 15,50 kr (18,30 kr)

HÄNDELSER EFTER RAPPORTERINGSPERIODENS UTGÅNG

  •  Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att för verksamhetsåret 2023 lämna utdelning med 1,00 kr per aktie, sammanlagt 12,1 MSEK. Utdelningen utbetalades den 18 april 2024.

VD-KOMMENTAR (UTDRAG)

Framtidsutsikter
Havsfrun vill utvecklas genom ett samgående med ett större, välordnat bolag med intressant framtidsinriktad verksamhet som kan bidra till att Havsfrun expanderar och ökar lönsamheten samt aktieägarvärdet. Detta ger en unik möjlighet för rätt bolag till en snabb notering på Nasdaq Stockholm genom sammanslagning med Havsfrun (s.k. omvänt förvärv).

Havsfrun söker samarbetsmöjligheter över ett brett spektrum av målbolag med visionen att hitta ett spännande nordiskt kvalitetsbolag, förmodligen med ett marknadsvärde på 500 Mkr eller mer, oberoende av bransch. Viktigt är att hitta ett bolag som vill fortsätta sin tillväxtresa på börsen, med Havsfrun som en börsnoterad plattform.

En affär med Havsfrun förutsätter win-win för båda parter. Vi siktar på en sammanslagning genom ett apportköp med nyemitterade aktier i Havsfrun, där målbolaget blir ett helägt dotterbolag till Havsfrun. De nya ägarna – på grund av de två bolagens relativa storlek – träder in som huvudägare i koncernen. Detta ger målbolagets ägare en avgörande röstmajoritet i moderbolaget med ansvar för framtiden.

Det nuvarande utmanande marknadsläget skapar kontinuerligt nya förutsättningar och möjligheter för spännande samarbeten. Vårt arbete för att finna rätt partner fortgår oförändrat och vi granskar fortlöpande nya intressanta företag som eftersträvar att verka på en börsnoterad aktiemarknad med Havsfrun och dess börsnotering som bas. Våra ambitioner är höga och det tar sin tid.

Stockholm den 24 april 2024

HAVSFRUN INVESTMENT AB

Jonas Israelsson, VD

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jonas Israelsson, VD, telefon: 08-506 777 00

Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2024 kl. 14.00 (CET)

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024

Leave a Reply