Skip to main content

Personuppgiftsansvarig

Havsfrun Investment AB (publ), org.nr. 556311-5939, med koncernbolag är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas via www.havsfrun.se eller som i övrigt sparas vid dina kontakter med Havsfrun.

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.

Personuppgifter som behandlas

Exempel på information som inhämtas:
Namn
Adress
E-postadress
Personnummer (vid anmälan till exempelvis årsstämma)
Havsfrun Investment AB samlar inte in upplysningar om betalningsmedel.

Hur hämtar vi information?

Havsfrun Investment AB samlar in upplysningar genom formulär på våra webbsidor eller vid direkt kontakt med oss. Det är frivilligt att uppge denna information. Om du väljer att inte uppge personuppgifter, kan vi vara förhindrade från att ge dig tillgång till vår prenumerationstjänst eller utskick av finansiella rapporter eller pressmeddelanden. Vi inhämtar ingen information från tredje part.

Exempel på formulär:

Engångsbeställningar av finansiella rapporter per post
Anmälan i vår prenumerationstjänst att motta våra finansiella rapporter och pressmeddelande per e-post
Anmälningsformulär och fullmaktsformulär till årsstämma eller extra bolagsstämma
Ändamålet med information som inhämtas
För att kunna ge tillgång till våra finansiella rapporter och pressmeddelanden per post eller per e-post
För att ta emot anmälningar till årsstämma eller extra bolagsstämma

Hur lagras informationen?

Vi har utarbetat rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisation som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har en upparbetat IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert. Information som inhämtats genom formulär på www.havsfrun.se lagras i ett säkert system som används för distribution via e-post.

Personuppgifter som inhämtas för enstaka beställningar per post sparas inte utan raderas efter att beställningen är genomförd.

Hur tas information bort?

Vi sparar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Har du registrerat dig i vår prenumerationstjänst sparas dina uppgifter så länge du väljer att fortsätta ta emot information från oss. Du kan när som helst begära avsluta din prenumeration på finansiella rapporter och pressmeddelanden. Vid varje utskick finnas en länk där du kan avbryta prenumerationen. Du kan även avbryta din prenumeration på bolagets hemsida alternativt kontakta bolaget så gör vi det åt dig. Vi raderar då alla personuppgifter som finns upptagna.

Utlämning av information till tredje part?

Personuppgifterna används av bolag inom Havsfrun koncernen och våra personuppgiftsbiträden såsom datalagringstjänsteleverantörer eller distributör av bolagets utskick via e-post. I dessa fall säkerställer vi att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi överför inte, säljer inte eller gör dina personuppgifter tillgänglig för tredje part i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits när du lämnar dina personuppgifter.

Rättigheter

Du äger rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har dessutom rätt att få eventuellt ofullständiga, felaktiga, inaktuella eller oväsentliga uppgifter rättade, borttagna eller uppdaterade.

Om behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka. Om du tror att Havsfrun Investment AB inte har uppfyllt dina rättigheter enligt personuppgiftslagen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: http://www.datainspektionen.se

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om vår behandling av personuppgifter eller har någon annan fråga angående vår behandling får du gärna kontakta oss på:

Havsfrun Investment AB
Box 5855
102 40
Stockholm

Telefon 08 – 506 777 00
info@havsfrun.se

Uppdatering av information om personuppgiftsbehandling
Havsfrun har rätt att göra ändringar i denna information löpande. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på www.havsfrun.se.

Denna webbplatsinformation om Havsfruns personuppgiftsbehandling är uppdaterad den 22 maj 2018.

Havsfrun Investment AB (publ)