Skip to main content

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i Havsfrun utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska Aktiebolagslagen samt Regelverk för emittenter utfärdat av Nasdaq Stockholm. Genom att Havsfrun är noterat på Nasdaq Stockholm tillämpar Havsfrun reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning (“Koden”). Avvikelser mot Kodens regler beskrivs och motiveras i Bolagsstyrningsrapporten.