Skip to main content

Om Havsfrun

Havsfrun arbetar främst med att söka efter nya och större affärsmöjligheter som kan bidra till att bolaget expanderar och lyfter lönsamheten. Ambitionen är att göra någon form av allians med en strategisk partner som är intressant verksamhetsmässigt och som kan uppskattas av aktieägarna.

Mot bakgrund av bolagets expansionsplaner letar bolaget efter att apportköpa ett större onoterat bolag som vill arbeta utifrån en börsnoterad miljö. Potentiella målbolag innefattar primärt nordiska bolag med ett bolagsvärde överstigande 500 mkr. Bolagssökningarna görs brett över flera olika sektorer och branscher.

Det finns ett intresse från onoterade bolag att söka sig till börsen för att bland annat få gynnsamma värderingar, men också för tillgång till billigare kapitalmarknad och likvida aktier för existerande aktieägare, likväl som för att erhålla en likvid apportvaluta vid eventuell expansion genom uppköp.

Havsfrun letar efter rätt partner, arbetet fortgår kontinuerligt. I avvaktan på strukturella engagemang kommer placeringarna tills vidare att inriktas på främst kortsiktiga likvida placeringar för att upprätthålla den finansiella handlingsfriheten.

Havsfrun – Presentation