Skip to main content
Regulatorisk

Syntetiskt återköp av egna aktier (swapavtal)

By 8 mar 2010maj 3rd, 2022No Comments

Syntetiskt återköp av egna aktier (swapavtal)

Havsfrun Investment AB har med stöd av beslut vid Havsfruns årsstämma den 2 april 2009 ingått ett så kallat swapavtal med E. Öhman J:or Fondkommission AB avseende sammanlagt högst 614.000 aktier av serie B. Ett swapavtal innebär att avkastningen på räntebärande medel byts mot totalavkastningen på Havsfrunaktien. Förfarandet avslutas genom att Havsfrun riktar ett inlösenerbjudande till Öhmans, varvid de aktier som ligger till grund för swap-avtalet elimineras. Den ekonomiska effekten av avtalet motsvarar inlösen av egna aktier till börskurs. Styrelsen avser att föreslå kommande årsstämma att besluta att de aktier, som avtalet avser, inlöses på de villkor som kommer att anges i styrelsens fullständiga förslag inför stämman. Efter genomförd inlösen kommer antalet aktier att uppgå till sammanlagt 12.105.940 aktier av serie A och serie B. Våra pressmeddelanden finns att hämta på bolagets hemsida www.havsfrun.se Claes Werkell VD Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 mars 2010 kl.15.00.

wkr0011

Leave a Reply