Skip to main content
Regulatorisk

Beslut vid årsstämma den 13 april 2010

By 13 apr 2010april 11th, 2022No Comments

Utdelning 1,50 kr per aktie Utdelning för verksamhetsåret 2009 lämnas med 1,50 kr per aktie. Avstämningsdag är fredagen den 16 april 2010 och utbetalning sker genom Euroclear Sweden AB:s (tidigare VPC AB) försorg onsdagen den 21 april 2010. Val av styrelseledamöter Till ordförande valdes Olle G P Isaksson och till ledamöter omvaldes Stig-Erik Bergström, Håkan Gartell och Claes Werkell. Till styrelsesuppleant omvaldes Christian Luthman. Beslut om minskning av aktiekapital genom inlösen av egna aktier Stämman beslutade att bolagets aktiekapital skall minskas med 3.070.000 kr genom inlösen av 614.000 B-aktier. Efter genomförd inlösen kommer aktiekapitalet att uppgå till 60.529.700 kr. Antalet aktier kommer att uppgå till 1.855.330 aktier av serie A och 10.250.610 aktier av serie B, sammanlagt 12.105.940 aktier. Inlösenprogram Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma ingå avtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Havsfrun-aktien. Motparten i avtalet skall erbjuda de aktier som ligger till grund för swap-avtalet till inlösen. Sammanlagt högst 2.500.000 aktier skall kunna inlösas till marknadspris. Beslut om inlösen skall fattas av kommande bolagsstämma. Fortsatt bemyndigande för styrelsen att genomföra en ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av inlösenbara aktier av serie C. Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill årsstämma 2011, besluta att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 25.000.000 kronor genom nyemission av högst 5.000.000 inlösenbara aktier av serie C. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen för aktie av serie C skall motsvara den på aktien belöpande och av bolaget beräknade andelen av Havsfrunkoncernens substansvärde, såsom detta framgår av det senast offentliggjorda pressmeddelandet därom innan teckning av aktie av serie C sker. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar åstadkomma en ökning av det förvaltade kapitalet och därmed sammanhängande stordriftsfördelar. Möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt ökar förutsättningarna att nyemission kan ske på ett snabbt och effektivt sätt. Nästa rapport Delårsrapport för perioden januari – mars 2010 kommer att lämnas den 21 april 2010. Stockholm den 13 april 2010 Styrelsen Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 april 2010 kl.16.30.

wkr0011

Leave a Reply