Skip to main content
Regulatorisk

Beslut vid årsstämma den 23 mars 2011

By 23 mar 2011april 11th, 2022No Comments

Utdelning 1,50 kr per aktie

Utdelning för verksamhetsåret 2010 lämnas med 1,50 kr per aktie. Av­stämningsdag är måndagen den 28 mars 2011 och utbetalning sker genom Euroclear Sweden AB:s (tidigare VPC AB) försorg torsdagen den 31 mars 2011.

Val av styrelseledamöter

Till ordförande omvaldes Olle G P Isaksson och till ledamöter omvaldes Stig-Erik Bergström, Håkan Gartell och Claes Werkell. Till styrelsesuppleant omvaldes Christian Luthman.

Inlösenprogram

Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma ingå avtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Havsfrun-aktien. Motparten i avtalet skall erbjuda de aktier som ligger till grund för swap-avtalet till inlösen. Sammanlagt högst 2.500.000 aktier skall kunna inlösas till marknadspris. Beslut om inlösen skall fattas av kommande bolagsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att genomföra en ökning av bola­gets aktiekapital genom nyemission av inlösenbara aktier av serie C.

Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill årsstämma 2012, besluta att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 25.000.000 kronor genom nyemission av högst 5.000.000 inlösenbara aktier av serie C. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädes­rätt. Emissionskursen för aktie av serie C skall motsvara den på aktien belöpande och av bolaget beräknade andelen av Havsfrun-koncernens substansvärde, såsom detta framgår av det senast offentliggjorda pressmeddelandet därom innan teckning av aktie av serie C sker.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrel­sen önskar åstadkomma en ökning av det förvaltade kapitalet och därmed sam­manhängande stordriftsfördelar. Möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt ökar förutsättningarna att nyemission kan ske på ett snabbt och effektivt sätt.

Ändring av bolagsordningen

Styrelsen bemyndigades att göra följande redaktionella ändringar i bolagsordningen:

  • § 10 Klockslaget för när anmälan till stämman senast skall ske tas bort.
  • § 11 De två inledande meningarna angående vem som skall öppna bolagsstämman samt huruvida omröstningen vid bolagsstämman skall vara öppen tas bort då bestämmelserna framgår av lag.
  • § 11 p. 8 Ordalydelsen ”i förekommande fall” läggs till för att få en bättre överensstämmelse med § 11 p. 9.
  • § 11 p. 10 Bestämmelsen om att upplysningar skall ges om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag tas bort då detta framgår av lag.

Nästa rapport
Delårsrapport för perioden januari – mars 2011 kommer att lämnas den 4 maj 2011.

Våra pressmeddelanden finns att hämta på bolagets hemsida www.havsfrun.se

Stockholm den 23 mars 2011

Styrelsen

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2011 kl. 16.15.

wkr0001

Leave a Reply