Skip to main content
Substansvärde

Havsfrun Investment AB. Beräknat substansvärde per aktie 31 augusti 2011: 26,90 kr

By 13 sep 2011mars 23rd, 2022No Comments

Det totala substansvärdet minskade med 3,0 % under augusti

Beräknat substansvärde per aktie 31 augusti 2011: 26,90 kr (31 juli 2011: 27,70 kr)

Avvecklingsportföljen består av illikvida tillgångar, som tar tämligen lång tid att likvidera fullt ut. Respektive underliggande fond beräknar själv värdet på dessa tillgångar enligt för dem föreskrivna regelverk, dvs. US GAAP eller IFRS, vilket i sin tur eftergranskas av deras revisorer. Havsfrun har dock också en egen bedömningsplikt i enlighet med IFRS-reglerna, och har i dagens osäkra marknadsläge därvid självständigt bedömt och nuvärdesberäknat det förmodade återbetalningsflödet från underliggande fonder. Den använda diskonteringsräntan motsvarar relevant ränta för svenska statsobligationer med motsvarande löptid med ett påslag om 2 procentenheter. Denna beräkning föranleder en tillkommande nedskrivning med 3 278 760 SEK. Avvecklingsportföljens sammanlagda och bokförda nettovärde i Havsfrun uppgår därefter till 41 698 181 SEK per den 31 augusti 2011. För ytterligare information se även delårsrapport 1 januari – 30 juni 2011 på www.havsfrun.se.

Totalt substansvärde, eget Kapital, per 31 augusti 2011 är beräknat till 325,6 mkr (31 juli 2011: 335,8 mkr)

Den 31 december 2010 var Havsfruns substansvärde 29,70 kr per aktie

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 september 2011 kl. 14.30.

wkr0001

 

Leave a Reply