Skip to main content
Substansvärde

Beräknat substansvärde per aktie 31 december 2011: 25,30 kr

By 17 jan 2012april 11th, 2022No Comments

Det totala substansvärdet minskade med 2,1 % under december inklusive bolagets egna nedskrivning av Avvecklingsportföljen.

Beräknat substansvärde per den 31 december: 25,30 kr per aktie (30 november: 25,90 kr per aktie)

 

Totalt substansvärde, Eget Kapital, är beräknat till 306,6 mkr (30 november: 313,1 mkr)

 

Den 31 december 2010 var Havsfruns substansvärde 29,70 kr per aktie

 

Bolagets egna nedskrivning av Avvecklingsportföljen uppgår per den 31 december till 8 502 607 kr (2 110 358 kr föregående månad).

Avvecklingsportföljen består av fonder till vilka Havsfrun anmält krav på utträde främst under år 2008. Innehaven i dessa fonder är emellertid illikvida och utträden effektueras successivt allt eftersom underliggande tillgångar likvideras.

 

Havsfrun erhåller månadsvis bekräftade eller beräknade värden från samtliga fonder i Avvecklingsportföljen enligt för fonderna föreskrivna regelverk, dvs. US GAAP eller IFRS. Havsfrun uppskattar förväntat värde ifall sådant ej inkommit vid rapporttillfälle. Sålunda värderad skulle Avvecklingsportföljens värde per den 31 december 2011 vara 35,4 MSEK.

 

Havsfrun har emellertid också en självständig bedömningsplikt enligt föreskrifterna i IFRS-reglerna, och har i dagens osäkra marknadsläge därvid självständigt bedömt det samlade marknadsvärdet på Avvecklingsportföljen till 27,0 MSEK per den 31 december 2011.

 

Detta bedömda marknadsvärde baseras på en nedskrivning av Avvecklingsportföljens framtida värde diskonterat till en nusumma.  Nedskrivningen motsvarar en av Havsfrun förväntad framtida årlig avkastning om -13,2 % fram till respektive fonds förväntade utbetalningstillfälle. Denna procentsats utgör Avvecklingsportföljens historiska (negativa) avkastning sedan 2008. Det förväntade framtida värdet diskonteras därefter med en diskonteringsränta motsvarande räntan för svenska statsobligationer med motsvarande löptid med ett påslag om 2 procentenheter. Innebärande en nedskrivning om 8 502 607 kronor per den 31 december 2011 (föregående månads nedskrivning 2 110 358 kronor). Nedskrivningen motsvarar 2,7 % (0,7 %) av substansvärdet per den 31 december 2011.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 januari 2012 kl. 13.30.

wkr0001

Leave a Reply