Skip to main content
Regulatorisk

Beslut vid årsstämma den 28 mars 2012

By 28 mar 2012april 11th, 2022No Comments

Utdelning 1,50 kr per aktie

Utdelning för verksamhetsåret 2011 lämnas med 1,50 kr per aktie. Av­stämningsdag är måndagen den 2 april 2012 och utbetalning sker genom Euroclear Sweden AB:s (tidigare VPC AB) försorg torsdagen den 5 april 2012.

Val av styrelseledamöter och revisor

Till ordförande omvaldes Olle G P Isaksson och till ledamöter omvaldes Stig-Erik Bergström, Håkan Gartell och Claes Werkell. Till styrelsesuppleant omvaldes Christian Luthman.

Till revisor omvaldes BDO Stockholm AB med auktoriserad revisor Johan Adolphson som huvudansvarig för tiden fram till årsstämman 2013.

Inlösenprogram
Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma ingå avtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Havsfrun-aktien. Motparten i avtalet skall erbjuda de aktier som ligger till grund för swap-avtalet till inlösen. Sammanlagt högst 2.500.000 aktier skall kunna inlösas till marknadspris. Beslut om inlösen skall fattas av kommande bolagsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att genomföra en ökning av bola­gets aktiekapital genom nyemission av inlösenbara aktier av serie C.

Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill årsstämma 2013, besluta att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 25.000.000 kronor genom nyemission av högst 5.000.000 inlösenbara aktier av serie C. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädes­rätt. Emissionskursen för aktie av serie C skall motsvara den på aktien belöpande och av bolaget beräknade andelen av Havsfrun-koncernens substansvärde, såsom detta framgår av det senast offentliggjorda pressmeddelandet därom innan teckning av aktie av serie C sker.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrel­sen önskar åstadkomma en ökning av det förvaltade kapitalet och därmed sam­manhängande stordriftsfördelar. Möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt ökar förutsättningarna att nyemission kan ske på ett snabbt och effektivt sätt.

Nästa rapport
Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2012 kommer att lämnas den 3 maj 2012.

Havsfruns pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.havsfrun.se

Stockholm den 28 mars 2012

Styrelsen

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2012 kl. 16.30

För mer information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, verkställande direktör, Havsfrun Investment AB, tfn 08-506 777 00
Samtliga Havsfruns pressmeddelanden finns på www.havsfrun.se.

wkr0001

Leave a Reply