Skip to main content
Regulatorisk

Nytt meddelande om beslut vid årsstämma den 10 april 2013, ersätter tidigare lämnat

By 10 apr 2013april 11th, 2022No Comments

(Bemyndigandet för styrelsen att emittera C-aktier löper till och med årsstämman 2014)

 

Utdelning 1,50 kr per aktie
Utdelning för verksamhetsåret 2012 lämnas med 1,50 kr per aktie. Av­stämningsdag är måndagen den 15 april 2013 och utbetalning sker genom Euroclear Sweden AB:s (tidigare VPC AB) försorg torsdagen den 18 april 2013.

Val av styrelseledamöter och revisor
Till ordförande omvaldes Olle G P Isaksson och till ledamöter omvaldes Stig-Erik Bergström, Håkan Gartell och Claes Werkell. Till styrelsesuppleant omvaldes Christian Luthman.

Till revisor omvaldes BDO Stockholm AB med auktoriserad revisor Johan Adolphson som huvudansvarig för tiden fram till årsstämman 2014.

Inlösenprogram
Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma ingå avtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Havsfrun-aktien. Motparten i avtalet skall erbjuda de aktier som ligger till grund för swap-avtalet till inlösen. Sammanlagt högst 2.500.000 aktier skall kunna inlösas till marknadspris. Beslut om inlösen skall fattas av kommande bolagsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att genomföra en ökning av bola­gets aktiekapital genom nyemission av inlösenbara aktier av serie C.
Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill årsstämman 2014, besluta att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 25.000.000 kronor genom nyemission av högst 5.000.000 inlösenbara aktier av serie C. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädes­rätt. Emissionskursen för aktie av serie C skall motsvara den på aktien belöpande och av bolaget beräknade andelen av Havsfrun-koncernens substansvärde, såsom detta framgår av det senast offentliggjorda pressmeddelandet därom innan teckning av aktie av serie C sker.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrel­sen önskar åstadkomma en ökning av det förvaltade kapitalet och därmed sam­manhängande stordriftsfördelar. Möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt ökar förutsättningarna att nyemission kan ske på ett snabbt och effektivt sätt.

Nästa rapport
Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2013 kommer att lämnas den 26 april 2013.

Havsfruns pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.havsfrun.se

Stockholm den 10 april 2013

Styrelsen

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2013 kl. 18.30.

Ladda ner PDF

Leave a Reply