Skip to main content
Regulatorisk

Beslut vid årsstämma den 9 april 2014

By 9 apr 2014april 11th, 2022No Comments

Utdelning 1,50 kr per aktie
Utdelning för verksamhetsåret 2013 lämnas med 1,50 kr per aktie. Av­stämningsdag är måndagen den 14 april 2014 och utbetalning sker genom Euroclear Sweden AB:s (tidigare VPC AB) försorg torsdagen den 17 april 2014.

Val av styrelseledamöter och revisor
Till ordförande omvaldes Olle G P Isaksson och till ledamöter omvaldes Stig-Erik Bergström, Håkan Gartell och Claes Werkell. Till styrelsesuppleant omvaldes Christian Luthman.

Till revisor valdes BDO Mälardalen AB med auktoriserad revisor Johan Pharmanson som huvudansvarig för tiden fram till årsstämman 2015.

Inlösenprogram
Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma ingå avtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Havsfrun-aktien. Motparten i avtalet skall erbjuda de aktier som ligger till grund för avtalet till inlösen. Sammanlagt högst 2.500.000 aktier skall kunna inlösas till marknadspris. Beslut om inlösen skall fattas av kommande bolagsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att genomföra en ökning av bola­gets aktiekapital genom nyemission av inlösenbara aktier av serie C.
Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill årsstämman 2015, besluta att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 25.000.000 kronor genom nyemission av högst 5.000.000 inlösenbara aktier av serie C. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädes­rätt. Emissionskursen för aktie av serie C skall motsvara den på aktien belöpande och av bolaget beräknade andelen av Havsfrun-koncernens substansvärde, såsom detta framgår av det senast offentliggjorda pressmeddelandet därom innan teckning av aktie av serie C sker.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrel­sen önskar åstadkomma en ökning av det förvaltade kapitalet och därmed sam­manhängande stordriftsfördelar. Möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt ökar förutsättningarna att nyemission kan ske på ett snabbt och effektivt sätt.

Nästa rapport
Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2014 kommer att lämnas den 24 april 2014.

Havsfruns pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.havsfrun.se

Stockholm den 9 april 2014

Styrelsen

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2014 kl. 16.30

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

————————————————————————————————–

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har ca 1 500 aktieägare och ett eget kapital på ca 300 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare.

Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Läs mer om Havsfruns förvaltningsverksamhet på bolagets hemsida, www.havsfrun.se.

För historiska avkastnings- och riskmått se månadsrapport Aktiv fondportfölj i medföljande länk (pdf):

Beslut vid Havsfrun Investment AB:s årsstämma den 9 april 2014

Månadsrapport februari 2014

Leave a Reply