Skip to main content
Regulatorisk

Planerade ägarförändringar i Havsfrun Investment AB på grund av generationsskifte – oförändrad verksamhet och inriktning

By 18 jun 2014mars 25th, 2022No Comments

Havsfrun Investment AB (Publ) (556311-5939) (”Havsfrun Investment”) har underrättats om att bolagets ena huvudaktieägare, John T Tengberg, som ett led i sin generationsskiftesplanering, har för avsikt att överlåta samtliga aktier i sitt helägda bolag KinderCo S.A. (Luxembourg) till sina tre barn Lovisa Tengberg, John CF Tengberg och Carl Tengberg, varvid dessa kommer att förvärva 33,3 procent vardera av samtliga aktier i KinderCo S.A. KinderCo S.A. äger 202 600 A-aktier och 615 000 B-aktier, motsvarande 6,75 procent av aktierna och 9,17 procent av rösterna, i Havsfrun Investment. Lovisa Tengberg, John CF Tengberg och Carl Tengberg äger sedan tidigare vardera 400 aktier i Havsfrun Investment.

Havsfrun Investment har vidare underrättats om att John T Tengberg avser att även överlåta samtliga aktier i sitt helägda bolag Inovest S.A. (Luxembourg) till KinderCo S.A, efter det att ovan angivna aktieöverlåtelser avseende KinderCo S.A. ägt rum. Inovest S.A. innehar 50 procent av samtliga aktier och röster i Invia S.A., som i sin tur äger 1 164 580 A-aktier och 4 239 650 B-aktier, motsvarande 44,64 procent av aktierna och 55,15 procent av rösterna, i Havsfrun Investment. Denna överlåtelse kommer ej att medföra flaggningsskyldighet.

Efter ovan angivna överlåtelser, vilka enligt underrättelse till Havsfrun Investment för närvarande planeras att genomföras före utgången av 2014, kommer John T Tengberg inte äga några aktier i Havsfrun Investment, vare sig direkt eller indirekt. Aktiemarknadsnämnden har med hänvisning till det generationsskifte som sker inom Tengberg-familjen medgivit KinderCo S.A. dispens från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma i anledning av ovanstående åtgärder.

Ovanstående överlåtelser medför inte någon förändring i Havsfrun Investments verksamhet eller inriktning och John T Tengberg kommer även fortsättningsvis att vara anställd av Havsfrun Investment med ansvar för affärsutveckling.

Claes Werkell, bolagets andra huvudaktieägare, har meddelat bolaget att hans aktieinnehav är långsiktigt och att han för närvarande inte har några planer på att överlåta aktier, varken som ett led i generationsskiftesplanering eller av annat skäl.

Stockholm den 18 juni 2014

HAVSFRUN INVESTMENT AB

Claes Werkell, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, VD. Tel. 08-506 777 00

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se.

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB ska offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juni 2014 kl. 08.00.

Bilaga:
Pressmeddelande

————————————————————————————

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har ca 1 500 aktieägare och ett eget kapital på drygt 280 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Läs mer om Havsfruns förvaltningsverksamhet på bolagets hemsida, www.havsfrun.se. För historiska avkastnings- och riskmått se månadsrapport Aktiv fondportfölj i medföljande länk (pdf):

Pressmeddelande

Månadsrapport maj 2014

Leave a Reply