Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016

By 22 aug 2016april 11th, 2022No Comments

Delårsperioden 1 januari – 30 juni 2016

  •  Substansvärdet per aktie, justerat för återlagd utdelning, minskade med 3,8 % (motsvarande period föreg. år ökade 5,0 %)
  •  Den 30 juni 2016 uppgick substansvärdet till 256,0 MSEK (297,0 MSEK), motsvarande 21,14 kr per aktie (24,53 kr)
  •  Koncernens resultat uppgick till -10,7 MSEK (15,0 MSEK), motsvarande -0,89 kr per aktie (1,24 kr)
  •  B-aktiens totalavkastning uppgick till 0,4 % (5,3 %). B-aktiens börskurs var vid periodens utgång 21,30 kr (20,40 kr)

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2016

  •  Substansvärdet per aktie, justerat för återlagd utdelning, ökade med 1,3 % (minskade 2,1 %).
  •  Koncernens resultat uppgick till 3,5 MSEK (-6,8 MSEK) motsvarande 0,29 kr per aktie (-0,56 kr)
  •  B-aktiens totalavkastning uppgick till -3,8 % (-9,9 %)
  •  Utdelning för räkenskapsåret 2015 om 1,50 kr per aktie (1,50 kr), sammanlagt 18,2 MSEK (18,2 MSEK) utbetalades den 13 april 2016

Efter rapportperiodens utgång

  •  Substansvärdet per aktie ökade med 1,9 % under juli månad
  •  Den 31 juli 2016 uppgick substansvärdet till 260,8 MSEK motsvarande 21,54 kr per aktie

Stockholm 22 augusti 2016

HAVSFRUN INVESTMENT AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på  www.havsfrun.se.

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2016 kl. 16.15.

Bilaga:
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016 (pdf)

————————————————————-

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har 1 872 aktieägare och ett eget kapital på ca 260 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Läs mer om Havsfruns förvaltningsverksamhet på bolagets hemsida, www.havsfrun.se. För historiska avkastnings- och riskmått se månadsrapport Aktiv fondportfölj i medföljande länk (pdf):

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016

Månadsrapport juli 2016

Leave a Reply