Skip to main content
Regulatorisk

Beslut vid årsstämma den 5 april 2017

By 5 apr 2017april 11th, 2022No Comments

Utdelning 1,50 kr per aktie
Utdelning för verksamhetsåret 2016 lämnas med 1,50 kr per aktie. Avstämningsdag är fredagen den 7 april 2017 och utbetalning sker genom Euroclear Sweden AB:s (tidigare VPC AB) försorg onsdagen den 12 april 2017.

Val av styrelseledamöter och revisor
Till styrelseledamöter valdes för tiden fram till utgången av årsstämman 2018, omval av Claes Werkell, Håkan Gartell och Minna Smedsten samt nyval av Christian Luthman. Till styrelsens ordförande valdes Claes Werkell.

Till revisor valdes för tiden fram till utgången av årsstämman 2018, omval av BDO Mälardalen AB.

Inlösenprogram
Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma ingå avtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Havsfrun-aktien. Motparten i avtalet skall erbjuda de aktier som ligger till grund för avtalet till inlösen. Sammanlagt högst 2.500.000 aktier skall kunna inlösas till marknadspris. Beslut om inlösen skall fattas av kommande bolagsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att genomföra en ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av inlösenbara aktier av serie C.
Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill årsstämman 2018, besluta att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 25.000.000 kronor genom nyemission av högst 5.000.000 inlösenbara aktier av serie C. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen för aktie av serie C skall motsvara den på aktien belöpande och av bolaget beräknade andelen av Havsfrun-koncernens substansvärde, såsom detta framgår av det senast offentliggjorda pressmeddelandet därom innan teckning av aktie av serie C sker. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar åstadkomma en ökning av det förvaltade kapitalet och därmed sammanhängande stordriftsfördelar. Möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt ökar förutsättningarna att nyemission kan ske på ett snabbt och effektivt sätt.

Nästa rapport
Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2017 kommer att lämnas den 20 april 2017.

Havsfruns pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.havsfrun.se

Stockholm den 5 april 2017

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, ordförande Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2017 kl. 16.15.

————————————————————-

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har drygt 2 000 aktieägare och ett eget kapital på ca 260 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Läs mer om Havsfruns förvaltningsverksamhet på bolagets hemsida, www.havsfrun.se. För historiska avkastnings- och riskmått se månadsrapport Aktiv fondportfölj i medföljande länk (pdf):

Beslut vid Havsfrun Investment AB:s årsstämma 2017

Månadsrapport februari 2017

Leave a Reply