Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017

By 23 aug 2017april 11th, 2022No Comments

Delårsperioden 1 januari – 30 juni 2017

  •  Substansvärdet per aktie, justerat för återlagd utdelning, minskade med 1,5 % (motsvarande period föregående år minskade 3,8 %)
  •  Substansvärdet den 30 juni 2017 uppgick till 238,2 MSEK (256,0 MSEK), motsvarande 19,67 kr per aktie (21,14 kr per aktie)
  •  Resultatet uppgick till -3,8 MSEK (-10,7 MSEK), motsvarande -0,31 kr per aktie (-0,89 kr per aktie)
  •  B-aktiens totalavkastning uppgick till 3,5 % (0,4 %). Den 30 juni 2017 var B-aktiens börskurs 19,00 kr (21,30 kr)
  •  Utdelning för räkenskapsåret 2016 om 1,50 kr per aktie (1,50 kr per aktie), sammanlagt 18,2 MSEK (18,2 MSEK) utbetalades den 12 april 2017

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2017

  •  Substansvärdet per aktie, justerat för återlagd utdelning, minskade med 1,2 % (ökade med 1,3 %)
  •  Resultatet uppgick till -3,0 MSEK (3,5 MSEK), motsvarande -0,25 kr per aktie (0,29 kr)
  •  B-aktiens totalavkastning uppgick till -3,8 % (-3,8 %)

Efter rapportperiodens utgång

  •  Substansvärdet per aktie ökade med 0,7 % under juli månad
  •  Substansvärdet den 31 juli 2017 uppgick till 239,9 MSEK, motsvarande 19,81 kr per aktie

Stockholm den 23 augusti 2017

HAVSFRUN INVESTMENT AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 augusti 2017 kl. 17.15.

Bilaga:
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017 (pdf)

————————————————————-

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har drygt 2 200 aktieägare och ett eget kapital på 239,9 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Läs mer om Havsfruns förvaltningsverksamhet på bolagets hemsida, www.havsfrun.se. För historiska avkastnings- och riskmått se månadsrapport Aktiv fondportfölj i medföljande länk (pdf):

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017

Månadsrapport juli 2017

Leave a Reply