Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2017

By 24 okt 2017april 11th, 2022No Comments

Delårsperioden 1 januari – 30 september 2017

  •  Substansvärdet per aktie, justerat för återlagd utdelning, minskade med 0,8 % (motsvarande period föregående år minskade 2,8 %)
  •  Substansvärdet den 30 september 2017 uppgick till 240,0 MSEK (258,6 MSEK), motsvarande 19,82 kr per aktie (21,36 kr per aktie)
  •  Resultatet uppgick till -2,0 MSEK (-8,1 MSEK), motsvarande -0,16 kr per aktie (-0,67 kr per aktie)
  •  B-aktiens totalavkastning uppgick till 3,0 % (-4,4 %). Den 30 september 2017 var B-aktiens börskurs 18,90 kr (20,20 kr)
  •  Utdelning för räkenskapsåret 2016 om 1,50 kr per aktie (1,50 kr per aktie), sammanlagt 18,2 MSEK (18,2 MSEK) utbetalades den 12 april 2017

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2017

  •  Substansvärdet per aktie ökade med 0,8 % (ökade med 1,0 %)
  •  Resultatet uppgick till 1,8 MSEK (2,7 MSEK), motsvarande 0,15 kr per aktie (0,22 kr)
  •  B-aktiens totalavkastning uppgick till 3,0 % (-4,4 %)

Stockholm den 24 oktober 2017

HAVSFRUN INVESTMENT AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2017 kl. 12.30.

Bilaga:
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2017 (pdf)

————————————————————-

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har drygt 2 200 aktieägare och ett eget kapital på 240 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Läs mer om Havsfruns förvaltningsverksamhet på bolagets hemsida, www.havsfrun.se.

För historiska avkastnings- och riskmått se månadsrapport Aktiv fondportfölj i medföljande länk (pdf):

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2017

Aktiv fondportfölj september 2017

Leave a Reply