Skip to main content
Regulatorisk

Beslut vid årsstämma den 11 april 2018

By 11 apr 2018april 11th, 2022No Comments

Utdelning 1,50 kr per aktie
Utdelning för verksamhetsåret 2017 lämnas med 1,50 kr per aktie. Av­stämningsdag är fredagen den 13 april 2018 och utbetalning sker genom Euroclear Sweden AB:s (tidigare VPC AB) försorg onsdagen den 18 april 2018.

Val av styrelseledamöter och revisor
Till styrelseledamöter omvaldes, för tiden fram till utgången av årsstämman 2019, Claes Werkell, Håkan Gartell, Minna Smedsten och Christian Luthman. Till styrelsens ordförande omvaldes Claes Werkell.

Till revisor omvaldes, för tiden fram till utgången av årsstämman 2019, BDO Mälardalen AB.

Inlösenprogram
Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma ingå avtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Havsfrun-aktien. Motparten i avtalet skall erbjuda de aktier som ligger till grund för avtalet till inlösen. Sammanlagt högst 2.500.000 aktier skall kunna inlösas till marknadspris. Beslut om inlösen skall fattas av kommande bolagsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att genomföra en ökning av bola­gets aktiekapital genom nyemission av inlösenbara aktier av serie C.
Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill årsstämman 2019, besluta att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 25.000.000 kronor genom nyemission av högst 5.000.000 inlösenbara aktier av serie C. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädes­rätt. Emissionskursen för aktie av serie C skall motsvara den på aktien belöpande och av bolaget beräknade andelen av Havsfrun-koncernens substansvärde, såsom detta framgår av det senast offentliggjorda pressmeddelandet därom innan teckning av aktie av serie C sker. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrel­sen önskar åstadkomma en ökning av det förvaltade kapitalet och därmed sam­manhängande stordriftsfördelar. Möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt ökar förutsättningarna att nyemission kan ske på ett snabbt och effektivt sätt.

Nästa rapport
Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2018 kommer att lämnas den 25 april 2018.

Havsfruns pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.havsfrun.se

Stockholm den 11 april 2018

HAVSFRUN INVESTMENT AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2018 kl. 16.30.

Beslut vid Havsfrun Investment AB:s årsstämma den 11 april 2018

Leave a Reply