Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018

By 25 apr 2018april 11th, 2022No Comments

Delårsperioden 1 januari – 31 mars 2018

  • Substansvärdet per aktie minskade med 1,5 % (motsvarande period föregående år minskade 0,3 %)
  • Substansvärdet den 31 mars 2018 uppgick till 237,1 MSEK (259,3 MSEK), motsvarande 19,58 kr per aktie (21,42 kr per aktie)
  • Resultatet uppgick till -3,5 MSEK (-0,8 MSEK), motsvarande -0,29 kr per aktie (-0,07 kr per aktie)
  • B-aktiens totalavkastning uppgick till 2,6 % (7,6 %). Den 31 mars 2018 var B-aktiens börskurs 19,70 kr (21,30 kr)
  • Utdelning för räkenskapsåret 2017 om 1,50 kr per aktie (1,50 kr per aktie), sammanlagt 18,2 MSEK (18,2 MSEK) utbetalades den 18 april 2018

Stockholm den 25 april 2018

HAVSFRUN INVESTMENT AB (PUBL)

Jonas Israelsson
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2018 kl. 16.00.

————————————————————-

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har ca 2 400 aktieägare och ett eget kapital per den 31 mars 2018 på 237,1 MKR. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt uppnå samma avkastning som den globala aktiemarknaden förväntas uppnå genomsnittligt på mycket lång sikt, eller bättre, men med väsentligen mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar.

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018

Månadsrapport mars 2018

Leave a Reply