Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

By 29 aug 2018april 11th, 2022No Comments

Delårsperioden 1 januari – 30 juni 2018

  •  Substansvärdet per aktie, justerad för återlagd utdelning, minskade med 1,8 % (motsvarande period föregående år minskade 1,5 %)
  •  Substansvärdet den 30 juni 2018 uppgick till 218,1 MSEK (238,2 MSEK), motsvarande 18,01 kr per aktie (19,67 kr per aktie)
  •  Resultatet uppgick till -4,4 MSEK (-3,8 MSEK), motsvarande -0,36 kr per aktie (-0,31 kr per aktie)
  •  B-aktiens totalavkastning uppgick till -0,5 % (-3,8 %). Den 30 juni 2018 var B-aktiens börskurs 17,60 kr (19,00 kr)
  •  Utdelning för räkenskapsåret 2017 om 1,50 kr per aktie (1,50 kr per aktie), sammanlagt 18,2 MSEK (18,2 MSEK) utbetalades den 18 april 2018

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2018

  •  Substansvärdet per aktie, justerad för återlagd utdelning, minskade med 0,4 % (-1,2 %)
  •  Resultatet uppgick till -0,8 % MSEK (-3,0 MSEK), motsvarande -0,07 kr per aktie (-0,25 kr per aktie)
  •  B-aktiens totalavkastning uppgick till -3,0 % (-3,8 %)

Efter rapportperiodens utgång

  •  Substansvärdet per aktie minskade med 1,1 % under juli månad
  •  Substansvärdet den 31 juli 2018 uppgick till 215,6 MSEK, motsvarande 17,81 kr per aktie

Stockholm den 29 augusti 2018

HAVSFRUN INVESTMENT AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 augusti 2018 kl. 16.30.

Bilaga:
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018 (pdf)

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har ca 2 400 aktieägare och ett eget kapital per den 31 juli 2018 på 215,6 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt uppnå samma avkastning som den globala aktiemarknaden förväntas uppnå genomsnittligt på mycket lång sikt, eller bättre, men med väsentligen mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar.

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

Månadsrapport juli 2018

Leave a Reply