Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019

By 28 aug 2019april 11th, 2022No Comments

Delårsperioden 1 januari – 30 juni 2019

  •  Substansvärdet per aktie, justerad för återlagd utdelning, ökade med 1,2 % (motsvarande period föregående år minskade 1,8 %)
  •  Substansvärdet den 30 juni 2019 uppgick till 190,0 MSEK (218,1 MSEK), motsvarande 15,70 kr per aktie (18,01 kr per aktie)
  •  Resultatet uppgick till 2,5 MSEK (-4,4 MSEK), motsvarande 0,20 kr per aktie (-0,36 kr per aktie)
  •  B-aktiens totalavkastning uppgick till 8,0 % (-0,5 %). Den 30 juni 2019 var B-aktiens börskurs 16,80 kr (17,60 kr)
  •  Utdelning för räkenskapsåret 2018 om 1,50 kr per aktie (1,50 kr per aktie), sammanlagt 18,2 MSEK (18,2 MSEK) utbetalades den 17 april 2019

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2019

  •  Substansvärdet per aktie, justerat för återlagd utdelning, ökade med 0,7 % (-0,4 %)
  •  Resultatet uppgick till 1,5 MSEK (-0,8 MSEK), motsvarande 0,12 kr per aktie (-0,07 kr per aktie)
  •  B-aktiens totalavkastning uppgick till -6,2 % (-3,0 %)

Händelser efter rapporteringsperiodens utgång

  •  Substansvärdet per aktie ökade med 0,2 % under juli månad
  •  Substansvärdet den 31 juli 2019 beräknas till 190,5 MSEK, motsvarande 15,73 kr per aktie

Stockholm den 28 augusti 2019

HAVSFRUN INVESTMENT AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 augusti 2019 kl. 16.00.

Bilaga:
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019 (pdf)

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har drygt 2 500 aktieägare och ett eget kapital per den 31 juli 2019 på 190,4 MKR. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt uppnå samma avkastning som den globala aktiemarknaden förväntas uppnå på mycket lång sikt men med väsentligen mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, aktiefonder och aktier, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Se den senaste månadsrapporten över bolagets investeringsportfölj genom att trycka på länken nedan.

Månadsrapport juli 2019

Havsfrun Investment AB: Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019

 

Leave a Reply