Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019

By 23 okt 2019april 11th, 2022No Comments

Delårsperioden 1 januari – 30 september 2019

  • Substansvärdet per aktie, justerad för återlagd utdelning, ökade med 1,1 % (motsvarande period föregående år minskade 2,3 %)
  • Substansvärdet den 30 september 2019 uppgick till 189,9 MSEK (217,1 MSEK), motsvarande 15,69 kr per aktie (17,93 kr per aktie)
  • Resultatet uppgick till 2,3 MSEK (-5,4 MSEK), motsvarande 0,19 kr per aktie (-0,45 kr per aktie)
  • B-aktiens totalavkastning uppgick till 5,6 % (4,4 %). Den 30 september 2019 var B-aktiens börskurs 16,40 kr (18,55 kr)
  • Utdelning för räkenskapsåret 2018 om 1,50 kr per aktie (1,50 kr per aktie), sammanlagt 18,2 MSEK (18,2 MSEK) utbetalades den 17 april 2019

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2019

  • Substansvärdet per aktie minskade med 0,1 % (-0,5 %)
  • Resultatet uppgick till -0,1 MSEK (-1,0 MSEK), motsvarande -0,01 kr per aktie (-0,08 kr per aktie)
  • B-aktiens totalavkastning uppgick till -2,4 % (5,4%)

Händelser efter rapporteringsperiodens utgång

  •  Efter rapporteringsperiodens utgång har det inte skett några väsentliga händelser att rapportera om

 

Stockholm den 23 oktober 2019

HAVSFRUN INVESTMENT AB (PUBL)

Styrelsen

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2019 kl. 12.00.

Bilaga:
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019 (pdf)

 

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har drygt 2 500 aktieägare och ett eget kapital per den 30 september 2019 på 189,9 MKR. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt uppnå samma avkastning som den globala aktiemarknaden förväntas uppnå på mycket lång sikt men med väsentligen mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, aktiefonder och aktier, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Bifogad finns den senaste månadsrapporten över bolagets investeringsportfölj.

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019

Månadsrapport September 2019

Leave a Reply