Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020

By 29 apr 2020april 11th, 2022No Comments

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020

  • Substansvärdet per aktie minskade med 14,5 % (motsvarande period föregående år ökade 0,5 %)
  • Substansvärdet den 31 mars 2020 uppgick till 163,7 MSEK (206,7 MSEK), motsvarande 13,52 kr per aktie (17,07 kr per aktie)
  • Koncernens resultat uppgick till -27,9 MSEK (1,0 MSEK), motsvarande -2,30 kr per aktie (0,08 kr per aktie)
  • B-aktiens totalavkastning uppgick till -10,7 % (15,0 %). Den 31 mars 2020 var B-aktiens börskurs 15,80 kr (19,50 kr)
  • Styrelsen har, till följd av pågående pandemi orsakad av coronaviruset Covid-19 och med anledning av de beslut och rekommendationer som under den senaste tiden utfärdats av svenska regeringen och svenska myndigheter beslutat, att skjuta upp årsstämman. Stämman var tidigare planerad till 16 april 2020. Styrelsen kommer att kalla till årsstämma senaste fyra veckor före det nya datumet. Årsstämman kommer att hållas senaste den 30 juni 2020

Händelser efter rapporteringsperiodens utgång

  • Vid utgången av det första kvartalet anmäldes 85 % av samtliga återstående hedgefondplaceringar för avyttring. Avyttringen kommer att ske under årets andra och tredje kvartal

Stockholm den 29 april 2020

HAVSFRUN INVESTMENT AB (PUBL)

Jonas Israelsson
VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, Vxl 08-506 777 00, mobil 0734 17 40 21.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2020 kl. 14.00.

Bilaga:
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020 (pdf)

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020

Leave a Reply