Skip to main content
Regulatorisk

Styrelsen i Havsfrun Investment AB föreslår årsstämman ändrad bolagsordning för att möjliggöra även nya typer av placeringar

By 11 maj 2020april 2nd, 2022No Comments

Havsfrun har tidigare aviserat sitt intresse för att investera i strukturaffärer och/eller i nya affärsverksamheter. Med anledning härav föreslår styrelsen årsstämman att bredda bolagets verksamhetsinriktning genom ändring av bolagets verksamhetsföremål i bolagsordningen (till samma lydelse som gällde före 2006) för att möjliggöra även nya typer av placeringar.

Punkt Nuvarande lydelse Förslagen lydelse
§ 3 Verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet är att uteslutande eller så gott som uteslutande förvalta värdepapper eller liknande tillgångar och genom ett välfördelat värdepappersinnehav erbjuda andelsägarna riskfördelning. Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt genom annat bolag, köpa och sälja aktier, andra finansiella instrument, fond- och bolagsandelar, valuta, derivat och övriga värdepapper, äga och förvalta fastigheter samt bedriva fond- och kapitalförvaltning och konsultverksamhet, främst avseende här angiven verksamhet.

För giltigt beslut om föreslagen bolagsordningsändring krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Covid-19 har skapat en stor svensk och internationell kris men samtidigt också helt nya affärsmöjligheter. Den svenska ekonomin kan komma att förändras tämligen avsevärt framgent. Oväntade och intressanta affärsmöjligheter torde nu uppenbaras inte minst pga. bristande likviditet i svensk företagsamhet generellt. I detta syfte frigör Havsfrun likvida medel genom att ha anmält 85 % av samtliga återstående hedgefondplaceringar för avyttring. Likvideten är redan mycket hög och i snabbt ökande. Avyttringen kommer att ske under årets andra och tredje kvartal och medför då att Havsfrun kommer att vara näst intill fullt likvid.

Havsfruns starka finansiella ställning tillsammans med en bredare verksamhetsinriktning medför att bolaget står bättre rustat för nya affärsmöjligheter. Förhoppningen är att redan på kort sikt förnya Havsfrun genom investeringar i nya affärsmöjligheter och/eller strukturella förändringar.

Stockholm den 11 maj 2020

Havsfrun Investment AB (publ)

Styrelsen

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2020 kl 14.00 CET

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, Styrelseordförande, telefon 08-506 777 00
Jonas Israelsson, VD, telefon 08-506 777 00

Om Havsfrun Investment AB
Havsfrun Investment AB har drygt 3 000 aktieägare och ett eget kapital per den 31 mars 2020 på 163,7 MKR. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare.

Pressmeddelande 11 maj 2020

Leave a Reply