Skip to main content
Regulatorisk

Beslut vid årsstämma den 17 juni 2020

By 17 jun 2020april 11th, 2022No Comments

Sammanfattning av VD:s anförande

Framtidsutsikter
Vår uppgift är att utveckla bolaget och skapa en avkastning i linje med bolagets målsättning. För att uppnå detta räcker det inte med att vi enbart höjer avkastningen på investeringsportföljen, vi måste även hantera bolagets storleksproblem.

Förändringsarbetet ligger på två nivåer, bolagsnivå och ägarnivå.

Bolagsnivå

  • Det är vår bedömning att avkastningen på hedgefondmarkanden framöver kan förväntas vara låg. För att skapa bättre förutsättningar för vår intjäning breddar vi vår investeringsinriktning för att omfatta även andra placeringar än hedgefonder
  • Bolaget har anmält samtliga hedgefondplaceringar till försäljning och avyttring kommer att ske under andra och tredje kvartalet 2020 och medför att bolaget kommer att vara näst intill fullt likvid
  • Förutsättningslöst utreder vi olika placeringar exempelvis aktier, krediter, fastigheter och fonder med olika investeringsinriktningar m.m.
  • I avvaktan på en eventuell stukuraffär kommer placeringarna tillsvidare inriktas på främst kortsiktiga likvida placeringar

Ägarnivå

  • För att minska omkostnadsandelen och för att öka bolagets värde krävs det att bolaget uppnår en större volym
  • Vi utreder förutsättningslöst olika typer av strukturaffärer exempelvis samgående eller samarbete med andra bolag bland annat de som söker en etablering i en börsnoterad miljö

Bolagets starka finansiella ställning tillsammans med en bredare verksamhetsinriktning medför att bolaget står bättre rustat för nya affärsmöjligheter. Förhoppningen är att redan på kort sikt förnya Havsfrun genom strukturella förändringar och därmed eventuell sammanhängande nya investeringar.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade att bredda bolagets verksamhetsinriktning genom ändring av bolagsordningen, § 3, enligt följande: Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt genom annat bolag, köpa och sälja aktier, andra finansiella instrument, fond- och bolagsandelar, valuta, derivat och övriga värdepapper, äga och förvalta fastigheter samt bedriva fond- och kapitalförvaltning och konsultverksamhet, främst avseende här angiven verksamhet.

Vidare beslutades, till följd av en lagändring, en redaktionell ändring av § 14 enligt följande: Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Utdelning 1,50 kr per aktie
Utdelning för verksamhetsåret 2019 lämnas med 1,50 kr per aktie. Av­stämningsdag är måndagen den 22 juni 2020 och utbetalning sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 25 juni 2020.

Val av styrelseledamöter och revisor
För tiden fram till utgången av årsstämman 2021 beslutades det om omval av styrelseledamöterna Claes Werkell, Håkan Gartell, Minna Smedsten och Christian Luthman samt nyval av John CF Tengberg till suppleant. Till styrelsens ordförande omvaldes Claes Werkell.

Till revisor omvaldes, för tiden fram till utgången av årsstämman 2021, BDO Mälardalen AB.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens i förslag.

Inlösenprogram
Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma ingå avtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Havsfrun-aktien. Motparten i avtalet skall erbjuda de aktier som ligger till grund för avtalet till inlösen. Sammanlagt högst 2 500 000 aktier skall kunna inlösas till marknadspris. Beslut om inlösen ska fattas av kommande bolagsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att genomföra en ökning av bola­gets aktiekapital genom nyemission av inlösenbara aktier av serie C.

Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill årsstämman 2021, besluta att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 25 000 000 kronor genom nyemission av högst 5 000 000 inlösenbara aktier av serie C. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädes­rätt. Emissionskursen för aktie av serie C skall motsvara den på aktien belöpande och av bolaget beräknade andelen av Havsfrun-koncernens substansvärde, såsom detta framgår av det senast offentliggjorda pressmeddelandet därom innan teckning av aktie av serie C sker. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrel­sen önskar åstadkomma en ökning av det förvaltade kapitalet och därmed sam­manhängande stordriftsfördelar. Möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt ökar förutsättningarna att nyemission kan ske på ett snabbt och effektivt sätt.

Material från Havsfruns årsstämma finns på bolagets hemsida www.havsfrun.se.

Stockholm den 17 juni 2020

HAVSFRUN INVESTMENT AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, Telefon: 08-506 777 00, mobil: 0734 17 40 21

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juni 2020 kl. 15.00

Beslut vid Havsfrun Investment AB:s årsstämma den 17 juni 2020

Leave a Reply