Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020

By 19 aug 2020april 11th, 2022No Comments

Delårsperioden 1 januari – 30 juni 2020

  • Substansvärdet per aktie, justerat för återlagd utdelning, minskade med 12,6 % (samma period föregående år ökade 1,2 %)
  • Substansvärdet den 30 juni 2020 uppgick till 149,3 MSEK (190,0 MSEK), motsvarande 12,33 kr per aktie (15,70 kr)
  • Koncernens resultat uppgick till -24,1 MSEK (2,5 MSEK), motsvarande -1,99 kr per aktie (0,20 kr)
  • B-aktiens totalavkastning uppgick till 0,8 % (8,0 %). Den 30 juni 2020 var B-aktiens börskurs 16,35 kr (16,80 kr)
  • Utdelning för räkenskapsåret 2019 om 1,50 kr per aktie (1,50 kr), sammanlagt 18,2 MSEK (18,2 MSEK), utbetalades den 22 juni 2020

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2020

  • Substansvärdet per aktie, justerat för återlagd utdelning, ökade med 2,3 % (0,7 %)
  • Koncernens resultat uppgick till 3,8 MSEK (1,5 MSEK), motsvarande 0,31 kr per aktie (0,12 kr)
  • B-aktiens totalavkastning uppgick till 13,0 % (-6,2 %)

Händelser efter rapporteringsperiodens utgång

  • Substansvärdet per aktie ökade med 1,4 % under juli månad
  • Substansvärdet den 31 juli 2020 beräknas till 151,4 MSEK, motsvarande 12,51 kr per aktie

VD-kommentar

I vår strävan att öka bolagets aktieägarvärde fokuserar vi vårt arbete på att uppnå en betydligt större volym på bolaget. Samtidigt behöver vi koppla ihop oss med en organisation som kan bidraga till att lyfta lönsamheten. Mot bakgrund av detta utreder bolaget förutsättningslöst olika typer av strukturaffärer och nya affärsverksamheter exempelvis samgående eller samarbete med andra bolag, inte minst de som söker och kan dra nytta av en koppling till en börsnoterad miljö.

Covid-19 har skapat en stor svensk och internationell kris men samtidigt också öppnat nya affärsmöjligheter. Effekterna är ännu inte fullt uppenbara. Den svenska och den globala ekonomin kan komma att förändras tämligen avsevärt framgent. Oväntade och intressanta affärsmöjligheter kan uppstå inte minst pga. bristande likviditet i svensk företagsamhet generellt, liksom olika typer av strukturella förändringar. Såsom förberedelse för sådana potentiella och nya engagemang frigör bolaget ytterligare likvida medel genom att avyttra återstående hedgefondplaceringar. Stora avyttringar har skett under andra kvartalet. Återstoden av hedgefondplaceringarna avyttras under det tredje och fjärde kvartalet varefter Havsfrun kommer att vara näst intill fullt likvid.

I avvaktan på nya strukturella engagemang kommer placeringarna tillsvidare inriktas på främst kortsiktiga likvida placeringar såsom till exempel aktier, krediter och fonder med olika investeringsinriktningar för att upprätthålla den finansiella handlingsfriheten.

Med anledning av att bolaget öppnar upp för nya affärsmöjligheter och/eller strukturella förändringar beslutades det på årsstämman 2020 att bredda bolagets verksamhetsinriktning genom ändring av bolagets verksamhetsföremål i bolagsordningen (till samma lydelse som gällde före 2006).

Bolagets starka finansiella ställning tillsammans med det nya mandatet för en bredare verksamhetsinriktning medför att bolaget står beredd till nya affärsmöjligheter. Avsikten är att redan på kort sikt kunna förnya och lyfta Havsfrun genom strukturella samarbeten och därmed eventuella sammanhängande nya investeringar.

Vi ser fram emot en potentiellt spännande höst trots den tragiska epidemin. Vi får dock ändå, trots det negativa som pågår, anpassa oss efter verkligheten genom att aktivt möta de förändringar som sker. Vi tror att många bra affärsmöjligheter kan framkomma för den som är öppen med förmåga och resurser att anpassa sig. Det är vad Havsfrun strävar efter.

Stockholm 19 augusti 2020

Havsfrun Investment AB

 

För ytterligare information kontakta:
Claes Werkell, ordförande, telefon: +46 8 506 777 00, e-post: claes.werkell@havsfrun.se
Jonas Israelsson, VD, telefon: +46 8 506 777 00, epost: jonas.israelsson@havsfrun.se

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 19 augusti 2020 kl. 16.30 (CET).

 

Om Havsfrun Investment AB
Havsfruns B-aktie är sedan år 1994 noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Bolaget har drygt 3 300 aktieägare och ett eget kapital per 31 juli 2020 på 151,4 MSEK. Bolaget har alltjämt sedan 1994 samma huvudägare. Läs mer på www.havsfrun.se.

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020

Leave a Reply