Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020

By 28 okt 2020april 11th, 2022No Comments

Delårsperioden 1 januari – 30 september 2020

  • Substansvärdet per aktie, justerat för återlagd utdelning, minskade med 11,2 % (samma period föregående år ökade 1,1 %)
  • Substansvärdet den 30 september 2020 uppgick till 152,0 MSEK (189,9 MSEK), motsvarande 12,56 kr per aktie (15,69 kr)
  • Koncernens resultat uppgick till -21,4 MSEK (2,3 MSEK), motsvarande -1,77 kr per aktie (0,19 kr)
  • B-aktiens totalavkastning uppgick till 19,5 % (5,6 %). Den 30 september 2020 var B-aktiens börskurs 19,65 kr (16,40 kr)
  • Utdelning för räkenskapsåret 2019 om 1,50 kr per aktie (1,50 kr), sammanlagt 18,2 MSEK (18,2 MSEK), utbetalades den 22 juni 2020

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2020

  • Substansvärdet per aktie ökade med 1,8 % (-0,1 %)
  • Koncernens resultat uppgick till 2,7 MSEK (-0,1 MSEK), motsvarande 0,22 kr per aktie (-0,01 kr)
  • B-aktiens totalavkastning uppgick till 20,2 % (-2,4 %)

Händelser efter rapporteringsperiodens utgång

  • Efter rapporteringsperiodens utgång har det inte skett några väsentliga händelser att rapportera om

VD-kommentar

Årets första nio månader har till stor del präglats av Covid-19 pandemin och dess effekter på den globala ekonomin och de finansiella marknaderna. Efter aktiemarknadens stora värdefall under februari och mars månad har världsbörserna uppvisat en kraftig återhämtning och vid utgången av det tredje kvartalet befann sig den globala aktiemarknaden igen kring sina historiskt högsta nivåer. Det låga ränteläget tillsammans med centralbankernas stimulansåtgärder har drivit tillgångspriserna. Pandemins fortsatta förlopp och konsekvenser på den globala ekonomin och de finansiella marknaderna förorsakar dock osäkerhet framöver.

Vårt huvudfokus är att söka efter affärsmöjligheter vilka kan bidra till att bolaget uppnår en större volym. Vi söker efter bolag som vi kan koppla ihop Havsfrun med och vilka kan lösa storleksfrågan och även lyfta lönsamheten. Vi utreder förutsättningslöst olika typer av strukturaffärer, exempelvis samgående eller samarbete med andra bolag. Våra bolagssökningar går brett, över flera olika branscher och sektorer.

Som förberedelse inför potentiella nya strukturella engagemang beslutade bolaget under första halvåret att avyttra samtliga hedgefondplaceringar. Idag är dessa placeringar avyttrade. Det innebär att investeringsportföljen enbart består av likvida aktier och aktiefonder. Storleken på portföljen uppgår till drygt 36 mkr, motsvarande en investeringsgrad om ca 24 procent. I avvaktan på nya strukturella engagemang kommer placeringarna tillsvidare inriktas på främst kortsiktiga likvida placeringar samtidigt som investeringsgraden kommer att hållas på en relativt låg nivå.

Under året har flera samarbetsmöjligheter utretts med potentiella motparter dock ännu utan konkreta resultat, men arbetet fortsätter. Genomförandet av strukturella affärer tar sin tid. Utsikterna kan förändras men just nu vill jag ändå sammanfatta läget som försiktigt och behärskat optimistiskt.

Bolagets starka finansiella ställning och det nya mandatet för en bredare verksamhetsinriktning medför att Havsfrun torde vara en intressant samarbetspartner för många bolag, inte minst de som söker och kan dra nytta av en koppling till en börsnoterad miljö. Vi tror att många bra affärsmöjligheter kan framkomma för den som är öppen med förmåga och resurser att anpassa sig. Detta är vad Havsfrun främst strävar efter.

Stockholm 28 oktober 2020

Havsfrun Investment AB

Styrelsen

 

För ytterligare information kontakta:

Claes Werkell, ordförande, telefon: +46 8 506 777 00, e-post: claes.werkell@havsfrun.se
Jonas Israelsson, VD, telefon: +46 8 506 777 00: e-post: jonas.israelsson@havsfrun.se

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Informationen lämnades för offentliggörande 28 oktober 2020 kl. 12.30.

 

Om Havsfrun Investment AB

Havsfruns B-aktie är sedan år 1994 noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Bolaget har drygt 4 100 aktieägare och ett eget kapital per 30 september 2020 på 152,0 MSEK. Bolaget har alltjämt sedan 1994 samma huvudägare. Läs mer på www.havsfrun.se.

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020

Leave a Reply