Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021

By 29 apr 2021april 11th, 2022No Comments

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021

  • Substansvärdet per aktie ökade med 2,7 % (samma period föregående år minskade 14,5 %)
  • Substansvärdet den 31 mars 2021 uppgick till 160,2 MSEK (163,7 MSEK), motsvarande 13,23 kr per aktie (13,52 kr)
  • Koncernens resultat uppgick till 4,2 MSEK (-27,9 MSEK), motsvarande 0,34 kr per aktie (-2,30 kr)
  • B-aktiens totalavkastning uppgick till 34,1 % (-10,7 %). Den 31 mars 2021 var B-aktiens börskurs 27,50 kr (15,80 kr)

Händelser efter rapporteringsperiodens utgång

  • Årsstämma 2021 ägde rum den 21 april 2021. Mot bakgrund av den pågående Covid-19 pandemin samt myndigheternas föreskrifter och råd, genomfördes årsstämman utan fysik närvaro av aktieägare och enbart genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

VD-kommentar (utdrag)

Framtidsutsikter
Havsfrun arbetar nu främst med att söka efter nya och större affärsmöjligheter som kan bidra till att bolaget uppnår en större omsättning och balans, expanderar och lyfter lönsamheten.

Ambitionen är att göra någon form av allians med en strategisk partner som är intressant verksamhetsmässigt och som kan uppskattas av aktieägarna. Hur ett sådant samarbete skall se ut vet vi inte på förhand, eftersom det varierar med omständigheterna. Men eftersom vi, såsom ett alternativ, kan göra apportköp med egna aktier som betalningsmedel så är förvärvskapaciteten ganska hög. Det kan alltså rent principiellt röra sig om bolag mångdubbelt Havsfruns nuvarande storlek.

Havsfrun kan för övrigt i viss mån jämföras med börsnoterade s.k. SPAC-bolag (Special Purpose Acqusition Company) vilka har en hög likviditet och hög beredskap, syftandes till att genom förvärv, sammanslagning eller annat samarbete med onoterade bolag öka eget aktieägarvärde genom att leda in dessa onoterade bolag i en börsnoterad miljö.

Vi ser ett ökande intresse från många intressanta målbolag, men det krävs ganska mycket för att få till stånd en bra match. Vi fortsätter diskussionerna och nya kandidater uppenbaras kontinuerligt. Några kandidater finns inom fastigheter, andra inom finans respektive medicin, eller annat. Inget är för oss främmande, så länge ett samgående, köp eller samarbete kan vinna våra aktieägares gillande. Vi har en mycket blandad krets av aktieägare och de flesta är nog mer intresserade av en bra affär än någon speciell verksamhet.

I avvaktan på strukturella engagemang kommer placeringarna tillsvidare att inriktas på främst kortsiktiga likvida placeringar för att upprätthålla den finansiella handlingsfriheten.

Jag citerar vår ordförande Claes Werkell: ”Såsom en förtydligande sammanfattning vill jag kanske uttrycka det så här: Vi tittar brett över företagssverige och letar efter rätt partner. Vi hoppas kunna göra ett köp eller annat samarbete, som kan glädja aktieägarna. Vårt mål är att liera oss med ett spännande företag som kan tillföra Havsfrun något värdefullt. Men det finns naturligtvis en gräns för vad vi kan åstadkomma, i alla fall på kort sikt, så även om vi är optimistiska måste vi också vara realistiska. Det är så vi arbetar.”

Stockholm den 29 april 2021

HAVSFRUN INVESTMENT AB

Jonas Israelsson
VD

För ytterligare information kontakta:
Claes Werkell, styrelseordförande, telefon: +46 8 506 777 00, e-post: claes.werkell@havsfrun.se
Jonas Israelsson, VD, telefon: +46 8 506 777 00, e-post: jonas.israelsson@havsfrun.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2021 kl. 11.30 (CET).

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021

Leave a Reply