Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

By 19 aug 2021april 11th, 2022No Comments

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

  • Substansvärdet per aktie, justerat för återlagd utdelning, ökade med 3,1 % (samma period föregående år minskade 12,6 %)
  • Substansvärdet den 30 juni 2021 uppgick till 142,6 MSEK, (149,3 MSEK), motsvarande 11,78 kr per aktie (12,33 kr)
  • Koncernens resultat uppgick till 4,8 MSEK (-24,1 MSEK), motsvarande 0,39 kr per aktie (-1,99 kr)
  • B-aktiens totalavkastning uppgick till 27,3 % (0,8 %). Den 30 juni 2021 var B-aktiens börskurs 24,60 kr (16,35 kr)
  • Utdelning för räkenskapsåret 2020 om 1,50 kr per aktie (1,50 kr), sammanlagt 18,2 MSEK (18,2 MSEK), utbetalades den 28 april 2021

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2021

  • Substansvärdet per aktie, justerat för återlagd utdelning, ökade med 0,4 % (2,3 %).
  • Koncernens resultat uppgick till 0,6 MSEK (3,8 MSEK), motsvarande 0,05 kr per aktie (0,31 kr)
  • B-aktiens totalavkastning uppgick till -5,1 % (13,3 %)

Händelser efter rapporteringsperiodens utgång

  • Substansvärdet per aktie ökade med 0,8 % under juli månad
  • Substansvärdet den 31 juli 2021 beräknas till 143,7 MSEK, motsvarande 11,87 kr per aktie

VD-kommentar

Framtidsutsikter
Havsfrun arbetar nu främst med att söka efter nya och större affärsmöjligheter som kan bidra till att bolaget expanderar och lyfter lönsamheten.

Ambitionen är att göra någon form av allians med en strategisk partner som är intressant verksamhetsmässigt och som kan uppskattas av aktieägarna. Hur ett sådant samarbete skall se ut vet vi inte på förhand, eftersom det varierar med omständigheterna. Men eftersom vi, såsom ett alternativ, kan göra apportköp med egna aktier som betalningsmedel så är förvärvskapaciteten ganska hög. Det kan alltså rent principiellt röra sig om bolag mångdubbelt Havsfruns nuvarande storlek.

Havsfrun kan i viss mån jämföras med börsnoterade s.k. SPAC-bolag (Special Purpose Acqusition Company) vilka har en hög likviditet och hög beredskap, syftandes till att genom förvärv, sammanslagning eller annat samarbete med onoterade bolag öka eget aktieägarvärde genom att leda in dessa onoterade bolag i en börsnoterad miljö.

Våra sökningar efter bolag görs brett över flera olika sektorer och branscher. Vi letar efter rätt partner. Några kandidater finns inom fastigheter, andra inom finans eller teknik, men även flera inom andra intressanta områden.

Vi ser ett intresse från onoterade bolag som söker sig till börsen för att bland annat få gynnsamma värderingar, men också för tillgång till billigare kapitalmarknad och likvida aktier för existerande aktieägare, likväl som för att erhålla en likvid apportvaluta vid eventuell expansion genom uppköp. Vi är öppna för nya förslag och förutsättningslösa diskussioner.  Att komma i mål tar dock sin tid med affärsförhandlingar och allt som skall stämma. Det gäller nu att sålla fram de rätta bolagen där 1+1 kan bli 3. Arbetet fortgår kontinuerligt.

I avvaktan på strukturella engagemang kommer placeringarna tills vidare att inriktas på främst kortsiktiga likvida placeringar för att upprätthålla den finansiella handlingsfriheten.
Stockholm den 19 augusti 2021

HAVSFRUN INVESTMENT AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00, mobil: 0734 17 40 21

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 augusti 2021 kl. 16.30 CET.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Kort om Havsfrun
Havsfruns B-aktie är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm. Bolaget har över 8 800 aktieägare och ett eget kapital per 31 juli 2021 på 143,7 MSEK. Läs mer om Havsfrun på www.havsfrun.se.

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

Leave a Reply