Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

By 27 okt 2021april 11th, 2022No Comments

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

  • Substansvärdet per aktie, justerat för återlagd utdelning, ökade med 1,6 % (samma period föregående år minskade 11,2 %)
  • Substansvärdet den 30 september 2021 uppgick till 140,3 MSEK (152,0 MSEK), motsvarande 11,59 kr per aktie (12,56 kr)
  • Koncernens resultat uppgick till 2,4 MSEK (-21,4 MSEK), motsvarande 0,20 kr per aktie (-1,77 kr)
  • B-aktiens totalavkastning uppgick till 23,7 % (19,5 %). Den 30 september 2021 var B-aktiens börskurs 23,85 kr (19,65 kr)
  • Utdelning för räkenskapsåret 2020 om 1,50 kr per aktie (1,50 kr), sammanlagt 18,2 MSEK, (18,2 MSEK), utbetalades den 28 april 2021

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2021

  • Substansvärdet per aktie minskade med 1,6 % (ökade 1,8 %)
  • Koncerners resultat uppgick till -2,3 MSEK (2,7 MSEK), motsvarande -0,19 kr per aktie (0,22 kr)
  • B-aktiens totalavkastning uppgick till -3,0 % (20,2 %)

Händelser efter rapporteringsperiodens utgång

  • Efter rapporteringsperiodens utgång har det inte skett några väsentliga händelser att rapportera om

VD-kommentar (utdrag)

Framtidsutsikter

Havsfrun arbetar främst med att söka efter nya och större affärsmöjligheter som kan bidra till att bolaget expanderar och lyfter lönsamheten. Ambitionen är att göra någon form av allians med en strategisk partner som är intressant verksamhetsmässigt och som kan uppskattas av aktieägarna.

Mot bakgrund av våra expansionsplaner letar vi efter att apportköpa ett större onoterat bolag som vill arbeta utifrån en börsnotering. Potentiella målbolag innefattar primärt nordiska bolag med ett bolagsvärde överstigande 500 mkr. Våra bolagssökningar görs brett över flera olika sektorer och branscher.

Vi ser ett intresse från onoterade bolag som söker sig till börsen för att bland annat få gynnsamma värderingar, men också för tillgång till billigare kapitalmarknad och likvida aktier för existerande aktieägare, likväl som för att erhålla en likvid apportvaluta vid eventuell expansion genom uppköp.

Vi letar efter rätt partner, arbetet fortgår kontinuerligt. I avvaktan på strukturella engagemang kommer placeringarna tills vidare att inriktas på främst kortsiktiga likvida placeringar för att upprätthålla den finansiella handlingsfriheten.

Stockholm den 27 oktober 2021

HAVSFRUN INVESTMENT AB

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Claes Werkell, styrelseordförande, telefon: 08-506 777 00
Jonas Israelsson, VD, telefon: 08-506 777 00 alternativt 0734 17 40 21

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2021 kl. 16.00 (CET)

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

Leave a Reply