Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

By 23 feb 2022maj 5th, 2022No Comments

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

  • Substansvärdet per aktie, justerat för återlagd utdelning, ökade med 2,2 % (samma period föregående år minskade 9,1 %)
  • Substansvärdet den 31 december 2021 uppgick till 141,2 MSEK, (156,0 MSEK), motsvarande 11,67 kr per aktie (12,89 kr)
  • Koncernens resultat uppgick till 3,4 MSEK (-17,4 MSEK), motsvarande 0,28 kr per aktie (-1,43 kr)
  • B-aktiens totalavkastning uppgick till 51,2 % (24,3 %). Den 31 december 2021 var B-aktiens börskurs 29,50 kr (20,50 kr)
  • Styrelsen har ännu ej fattat beslut om utdelning för verksamhetsåret 2021. Förslag till utdelning kommer att lämnas så snart styrelsen beslutat i frågan, vilket kommer att ske senast i samband med kallelsen till årsstämman

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2021

  • Substansvärdet per aktie ökade med 0,7 % (2,6 %).
  • Koncernens resultat uppgick till 1,0 MSEK (4,0 MSEK), motsvarande 0,08 kr per aktie (0,33 kr)
  • B-aktiens totalavkastning uppgick till 23,7 % (4,3 %)

Händelser efter rapporteringsperiodens utgång

  • Substansvärdet minskade med 0,2 % under januari. Beräknat substansvärde 31 januari 2022 uppgick till 140,9 MSEK, motsvarande 11,64 kr per aktie
  • Styrelsen har beslutat att flytta fram tidpunkten för årsstämman 2022 till den 31 maj 2022, kl 13.30.

VD-kommentar

Framtidsutsikter

Vårt huvudfokus är att söka efter nya och större affärsmöjligheter som kan bidra till att bolaget expanderar och lyfter lönsamheten. Ambitionen är att göra någon form av allians med en strategisk partner som är intressant verksamhetsmässigt och som kan uppskattas av aktieägarna. Mot bakgrund av våra expansionsplaner letar vi exempelvis efter att apportköpa ett större onoterat bolag som vill arbeta utifrån en börsnoterad miljö. Potentiella målbolag innefattar primärt nordiska bolag med ett bolagsvärde överstigande 500 mkr. Våra bolagssökningar görs brett över flera olika sektorer och branscher.

Vi ser ett intresse från onoterade bolag som söker sig till börsen för att bland annat få gynnsamma värderingar, men också för tillgång till billigare kapitalmarknad och likvida aktier för existerande aktieägare, likväl som för att erhålla en likvid apportvaluta vid eventuell expansion genom uppköp. Några kandidater finns inom fastigheter, andra inom finans eller teknik, men även flera inom andra intressanta områden. Inget är för oss främmande, så länge ett samgående, köp eller samarbete kan vinna våra aktieägares gillande. Vi har en mycket blandad krets av aktieägare och de flesta är nog mer intresserade av en bra affär än någon speciell verksamhet. Vårt mål är att liera oss med ett spännande företag som kan tillföra Havsfrun något värdefullt.

Under året har vi träffat och utvärderat flera bolag. Vissa bolag väljer att gå den traditionella vägen och gör en egen notering. Andra bolag tycks oss vara för högt värderade eller så har vi bedömt att det inte finns någon större potential i ett samarbete med Havsfrun. Det krävs ganska mycket för att få till stånd en bra matchning. Vi kan inte ingå samarbete enbart på lösa grunder och ogrundat högt ställda förväntningar.

Vi är hela tiden öppna för nya förslag och förutsättningslösa diskussioner. Det gäller att sålla fram de rätta bolagen där 1+1 kan bli 3. Arbetet fortgår kontinuerligt.

I avvaktan på strukturella engagemang kommer placeringarna tills vidare att fortsatt inriktas på främst kortsiktiga likvida placeringar för att upprätthålla den finansiella handlingsfriheten.

Stockholm den 23 februari 2022

HAVSFRUN INVESTMENT AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, styrelseordförande, telefon: 08 506 777 00, eller Jonas Israelsson, VD, telefon: 08-506 777 00

Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2022 klockan 16.00 CET

 

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

Leave a Reply