Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

By 24 aug 2022No Comments

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2022

  • Substansvärdet per aktie minskade med 3,6 % (samma period föregående år ökade 3,1 %, justerat för återlagd utdelning)
  • Substansvärdet den 30 juni 2022 uppgick till 136,1 MSEK (142,6 MSEK), motsvarande 11,24 kr per aktie (11,78 kr)
  • Koncernens resultat uppgick till -5,1 MSEK (4,8 MSEK), motsvarande -0,42 kr per aktie (0,39 kr)
  • B-aktiens totalavkastning uppgick till -37,4 % (27,3 %). Den 30 juni 2022 var B-aktiens börskurs 18,48 kr (24,60 kr)
  • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2021 (1,50 kr/aktie)

ANDRA KVARTALET 1 APRIL – 30 JUNI 2022

  • Substansvärdet per aktie minskade med 4,1 % (ökade 0,4 %, justerat för återlagd utdelning)
  • Koncernens resultat uppgick till -5,8 MSEK (0,6 MSEK), motsvarande -0,48 kr per aktie (0,05 kr)
  • B-aktiens totalavkastning uppgick till -21,4 % (-5,1 %)

HÄNDELSER EFTER RAPPORTERINGSPERIODENS UTGÅNG

  • Substansvärdet per aktie ökade med 0,3 % under juli månad
  • Substansvärdet den 31 juli 2022 beräknas till 136,4 MSEK, motsvarande 11,27 kr per aktie

VD-KOMMENTAR (UTDRAG)

FRAMTIDSUTSIKTER
Bolagets huvudfokus är att söka efter nya och större affärsmöjligheter som kan bidra till att bolaget expanderar och lyfter lönsamheten. Ambitionen är att göra någon form av allians med en strategisk partner som är intressant verksamhetsmässigt och som kan uppskattas av aktieägarna. Mot bakgrund av bolagets expansionsplaner letar vi exempelvis efter att apportköpa ett större onoterat bolag som vill arbeta utifrån en börsnoterad miljö. Till följd av att Havsfrun sedan 1994 verkat i en noterad miljö finns alla nödvändiga börsprocesser uppdaterade. Samtidigt har Havsfrun ett eget kapital om ca 135 miljoner och ca 10 000 aktieägare. Detta skapar en bra grogrund för ett företag som tillsammans med Havsfrun vill fortsätta sin tillväxtresa som ett publikt bolag.

Att direktnotera ett bolag på Stockholmsbörsen är en tidskrävande och dyr process. I dagens marknadsläge är dessutom tillgång till kapital begränsad och marknaden för nya noteringar har delvis stannat upp. Förutsatt att samarbetet passar båda parten kan Havsfrun erbjuda en unik möjlighet till sammanslagning som en rak och kostnadseffektiv väg framåt för ett bolag som vill vidareutvecklas ihop.

Under det första halvåret har vi utvärderat flertalet bolag, några av bolagen bedöms vara för högt värderade andra bolag har vi gjort bedömningen att det inte finns någon större potential eller win win i ett samarbete med Havsfrun. Vi är hela tiden öppna för nya förslag och förutsättningslösa diskussioner. Det gäller att sålla fram de rätta bolagen där 1+1 kan bli 3. Arbetet fortgår kontinuerligt.

I avvaktan på strukturella engagemang kommer placeringarna tills vidare att fortsatt inriktas på främst kortsiktiga likvida placeringar för att upprätthålla den finansiella handlingsfriheten.

Stockholm den 24 augusti 2022

För ytterligare information vänligen kontakta:
Claes Werkell, styrelseordförande, telefon: 08-506 777 00, Jonas Israelsson, VD, telefon: 08-506 777 00

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 augusti 2022 kl. 16.30 (CET)

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

 

Leave a Reply