Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Havsfrun Investment AB: Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

By 26 okt 2023No Comments

DELÅRSPERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2023

 • Substansvärdet per aktie ökade med 0,5 %, justerat för återlagd utdelning, (samma period föregående år minskade 5,6 %)
 • Substansvärdet den 30 september 2023 uppgick till 124,7 MSEK (133,3 MSEK), motsvarande 10,30 kr per aktie (11,01 kr)
 • Koncernens resultat uppgick till 0,6 MSEK (-7,9 MSEK), motsvarande 0,05 kr per aktie (-0,65 kr)
 • B-aktiens totalavkastning uppgick till -10,9 % (-45,8 %). Den 30 september 2023 var B-aktiens börskurs 12,18 kr (15,98 kr)

TREDJE KVARTALET 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2023

 • Substansvärdet per aktie minskade med 1,5 % (-2,0 %)
 • Koncernens resultat uppgick till -1,9 MSEK (-2,8 MSEK), motsvarande -0,16 kr per aktie (-0,23 kr)
 • B-aktiens totalavkastning uppgick till -21,9 % (-13,5 %)

HÄNDELSER EFTER RAPPORTERINGSPERIODENS UTGÅNG

 •  Efter rapporteringsperiodens utgång har det inte skett några väsentliga händelser att rapportera om

VD-KOMMENTAR (UTDRAG)

 ”Havsfruns prioritet är att hitta ett förvärv av ett kvalitetsbolag med goda utsikter för långsiktigt värdeskapande för aktieägarna. Det är viktigt att hitta investeringsobjekt där ett samarbete kan ge mer än summan av dess delar. Ett plus ett, ska bli tre. Havsfrun söker investeringsmöjligheter över ett brett spektrum av målbolag. Alla sektorer och branscher med god potential beaktas. Vår primära arbetsvision är att hitta ett spännande nordiskt bolag, förmodligen med ett marknadsvärde på 500 miljoner kronor eller mer. Bransch spelar mindre roll. Viktigt är däremot att hitta ett bolag som kan bli ett väl fungerande börsnoterat bolag med nöjda aktieägare.

Den ekonomiska miljön har förändrats jämfört med hur det var för ett antal år sedan. I dagens marknadsläge är tillgång till kapital – generellt sett – begränsad och marknaden för nya noteringar har delvis stannat upp. Konsekvenser av detta blir att många företags expansionsplaner också har stannat upp, eller helt enkelt uteblivit, eller skjutits på framtiden. Detta skapar nu nya förutsättningar och möjligheter för spännande samarbeten. Havsfrun kan erbjuda en tämligen enkel och snabb väg framåt för ett bolag som vill vidareutvecklas i en börsnoterad miljö”. Jonas Israelsson, VD

Stockholm den 26 oktober 2023

För ytterligare information vänligen kontakta:
Claes Werkell, styrelseordförande, telefon: 08-506 777 00
Jonas Israelsson, VD, telefon: 08-506 777 00

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 oktober 2023 kl. 14.15 (CET)

Om Havsfrun Investment AB

 • Noterat sedan år 1994 på Nasdaq Stockholm
 • Ett eget kapital om ca 125 MSEK i likvida placeringar
 • Ca 9 300 aktieägare

Havsfruns huvudfokus är att söka efter nya och större affärsmöjligheter som kan bidra till att bolaget expanderar och lyfter lönsamheten. Ambitionen är att göra någon form av allians med en strategisk partner som är intressant verksamhetsmässigt och som kan uppskattas av aktieägarna. Mot bakgrund av bolagets expansionsplaner letar bolaget exempelvis efter att apportköpa ett större onoterat bolag som vill arbeta utifrån en börsnoterad miljö. Potentiella målbolag innefattar primärt nordiska bolag med ett bolagsvärde överstigande 500 mkr. Bolagssökningarna görs brett över flera olika sektorer och branscher.

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

Leave a Reply