Skip to main content
Regulatorisk

Kommuniké från Havsfrun Investment AB:s årsstämma den 11 april 2024

By 11 apr 2024No Comments

Havsfrun Investment AB (publ) höll årsstämma i dag den 11 april 2024. Nedan följer en sammanfattning av årsstämmans beslut.

Redovisningshandlingar, vinstdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 2023. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att för verksamhetsåret 2023 lämna utdelning med 1,00 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 15 april 2024 och utbetalning beräknas ske den 18 april 2024. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Claes Werkell, Håkan Gartell, Christian Luthman och John CF Tengberg. Till styrelsens ordförande omvaldes Claes Werkell. Till revisor omvaldes BDO Mälardalen AB, med auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman som huvudansvarig för revisionen.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsens ordförande och att till envar av övriga styrelseledamöter ska utgå arvode med 105 000 kronor. Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens i förslag.

Ersättningsrapport
Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

Inlösenprogram
Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma ingå s.k. swap-avtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Havsfrun-aktien. Motparten i swap-avtalet ska erbjuda de aktier som ligger till grund för avtalet till inlösen. Sammanlagt högst 2 500 000 aktier skall kunna inlösas till marknadspris. Beslut om inlösen ska fattas av kommande bolagsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
Styrelsen bemyndigandes att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, av nya aktier av serie A, B och/eller serie C alternativt teckningsoptioner och konvertibler avseende sådana aktier. Det antal aktier, teckningsoptioner och konvertibler som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte var begränsat på annat sätt än vad som följer av den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för antalet aktier respektive aktiekapitalet. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt anskaffa nytt kapital för att öka bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv enlighet med bolagets expansionsplaner.

Protokoll från årsstämman
Protokoll med fullständiga beslut från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.havsfrun.se, senast två veckor efter årsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, telefon 08 506 777 00

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2024 kl. 15.45 CET

Kommuniké från Havsfrun Investment AB:s årsstämma den 11 april 2024

Leave a Reply