Skip to main content

Revisor

Revisorn utses av årsstämman för en mandatperiod på ett år. Havsfrun ska enligt bolagsordningen ha en eller två revisorer med högst samma antal revisorssuppleanter. Till revisor eller revisorssuppleanter ska utses auktoriserade revisorer eller registrerat revisionsbolag.

Bolagets revisor rapporterar löpande, om så behövs, gjorda iakttagelser till styrelsen. Innan årsbokslut fastställs rapporterar revisorerna muntligen och i sedvanlig revisions-PM om sitt arbete och gjorda iakttagelser till styrelsen i sin helhet. Revisorerna granskar översiktligt även delårsrapporterna.

Vid årsstämman 2022 omvaldes till revisor för tiden till och med årsstämman 2023 det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB:

BDO Mälardalen AB
Sveavägen 53
Box 6343
102 35 Stockholm
Tel 010 171 50 00

Som huvudansvarig revisor har tillsvidare utsetts auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman (1974)