Skip to main content

Alternativa nyckeltal och definitioner

För information kring bolagets alternativa nyckeltal, se länken nedan:

Alternativa nyckeltal

 

Definitioner:

Aktiefond
Köper aktier i börsnoterade företag. Det vanligaste målet för förvaltaren är att portföljen ska överprestera börsens genomsnitt (index). En aktiefond kan investera i ett enskilt land, i en region, globalt eller med fokus på en enskild sektor.

Avvecklingsportfölj
Fonder under avveckling (Avvecklingsportföljen) är de fonder till vilka Havsfrun anmält krav på utträde främst under år 2008 men trots stipulerad anmälan och rätt till utträde hade dessa fonder inte tillräckligt god likviditet för att lösa ut Havsfrun. Innehaven i dessa fonder är illikvida och utträden kan bara effektueras successivt  i takt med att underliggande tillgångar likvideras. Havsfrun erhåll månadsvis bekräftade eller beräknade värden från samtliga fonder i avvecklingsportföljen enligt för fonderna föreskrivna regelverk, dvs. US GAAP eller IFRS. Havsfrun uppskattade förväntat värde i fall sådant ej inkommit vid rapporttillfället. Återstoden av Avvecklingsportföljen är en fordran på en avyttrad finansiell placering om 0,2 MSEK. Återbetalning förväntas ske under andra kvartalet 2023.

Beta
Ett mått på rörlighet av ett värdepapper eller en portfölj i förhållande till marknaden som helhet. Om en tillgång har ett betavärde på 0 innebär det att dess pris inte är korrelerat med marknaden, alltså att tillgången är oberoende av marknaden som helhet. Ett positivt beta betyder att tillgången tenderar att röra sig åt samma håll som marknaden, medan ett negativt beta innebär att tillgången tenderar att stiga då marknaden sjunker och vice versa.

Exponeringsgrad
Investeringsportföljens storlek inklusive nominellt belopp av aktieindexterminer i förhållande till substansvärdet.

Hedgefond
Ett väldigt brett begrepp som kan sägas beskriva fonder med en mer sofistikerad investeringsstil än renodlade aktie- eller räntefonder. Traditionellt sett har hedgefonderna inriktat sig på institutioner och förmögna privatpersoner, men under senare år har de även blivit tillgängliga för den breda allmänheten. Fonderna intar såväl långa som korta positioner och jagar inte sällan mer eller mindre riskfria vinster (arbitrage). De flesta länder tillåter inte att hedgefonder säljs till privatpersoner i landet och många fonder har därför sin hemvist i något av skatteparadisen (Cayman Islands, Bermuda os v.). Ordet hedge kommer ursprungligen från de olika säkringstekniker som fonderna använder för att skydda sig mot olika risker på marknaden.

Huvudstrategier – hedgefonder
Hedgefondmarknaden indelas ofta utifrån sitt sätt att arbeta in i fyra huvudstrategier:

– Aktiebaserade strategier (väljer långa och korta positioner i aktier och aktierelaterade instrument och kan använda sig av både fundamentala och kvantitativa placeringsmetoder).

– Händelsestyrda strategier (investerar i aktier i företag som deltar eller kommer att delta i någon typ av företags händelser som till exempel sammanslagning, uppköp, återköp av aktier eller utgivande av obligationer).

– Makrobaserade strategier (investerar i många olika tillgångsslag och baserar sina investeringar på förväntade förändringar i underliggande ekonomiska variabler (konjunktur, trend, etc) och hur dessa påverkar aktier, obligationer, valutor och råvaror).

– Relativ värderade strategier (försöker utnyttja felprissättningar mellan relaterade tillgångar inom till exempel aktie- och obligationsmarknaden. Inom dessa respektive huvudstrategier kan urskiljas s.k. understrategier som är varianter inom respektive huvudstrategi. Totalt räknas ofta med omkring ett 50-tal understrategier, uppdelade på dessa fyra huvudgrupper).

Investeringsgrad
Investeringsportföljens storlek i förhållande till substansvärdet.

Korrelation
Ett statistiskt mått som visar samvariationen mellan två tillgångsslag. Korrelationen uttrycks som ett värde mellan 1 och -1, där 0 anger inget samband, 1 anger maximalt positivt samband och -1 anger maximalt negativt samband.

Strategier – hedgefonder

– Event Driven (händelsedriven)
Arbitrage i företagsförvärv: Vid en annonserad företagssammanslagning eller ett uppköp korrigeras vanligtvis inte aktiekurserna i de aktuella företagen fullt ut på grund av en osäkerhet om huruvida affären verkligen ska bli av. Fonderna tar då vanligtvis en lång position (köper) det företag som ska köpas upp och en kort position (säljer) det förvärvande företaget med förhoppningen att man ska tjäna ett par procent på den slutgiltiga kurskorrigeringen om affären går i lås.

Krisdrabbade obligationer: Fonden köper upp billiga företagsobligationer eller företagslån utgivna av företag som inte klarar av att fullfölja sina låneåtaganden. Sedan hoppas man kunna sälja dessa vidare till nära fullt pris om företaget rekonstrueras eller tar sig ur sin svåra finansiella situation på något annat sätt.

– Equity Long/Short (lång/kort aktieförvaltning)
Fonden köper aktier i undervärderade företag och säljer aktier i övervärderade bolag.

– Relative Value (relativvärdering)
Arbitrage i konvertibler: Förvaltaren går vanligtvis lång (köper) gäller konvertibeln (kombination av obligation och köpoption) samtidigt som man säkrar (hedgar) aktieexponeringen genom att gå kort vad gäller aktien. Faktorer som till exempel felprissättningar eller ökad osäkerhet på aktiemarknaden bidrar till fondens avkastning.

Statistiskt arbitrage: Fonden letar efter tekniska felprissättningar mellan olika aktier. En snarlik investeringsstil är s.k. marknadsneutral aktieförvaltning, där förvaltaren handlar aktier precis som vid equity long/short men där man ser till att ha lika stor exponering lång som kort på aktiemarknaden. På så sätt påverkas inte avkastningen av marknadens allmänna utveckling.

Arbitrage i obligationer: Förvaltaren försöker identifiera felprissättningar mellan olika ränterelaterade instrument.

– Global Macro (Global Makro)
Förvaltaren utgår vanligtvis från ett globalt perspektiv och använder sig av fundamental makroekonomisk analys för att fånga marknads rörelser inom framför allt statsobligationer, aktieindex och valutor. Derivatinstrument är ett vanligt förekommande handelsinstrument.

Tactical Trading (direktionell spekulation)
Trendföljare (CTA): Utifrån teknisk analys och kvantitativa matematiska modeller försöker förvaltaren förutspå pristrender inom olika terminsmarknader. Derivatinstrument används uteslutande.

– Multi Strategy (multipla strategier, multistrategi)
Förvaltaren använder sig av kombinationer av ovanstående fondstrategier vars inbördes individuella vikt ändras över tid utifrån de ekonomiska omständigheterna.

– Asset based funds
Lån ställda mot säkerheter, exempelvis kundreskontra, inventarier, fastigheter etc.

Räntefond
Köper företags- och statsobligationer med olika löptider. Korta räntefonder, s.k. penningmarknadsfonder, köper vanligtvis statsskuldväxlar. Långa räntefonder investerar i obligationer med flera års löptid. Dessa ger vanligtvis en bättre avkastning över tid än penningmarknadsfonder.