Skip to main content

Utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2022 lämnas med 1,00 kr per aktie, motsvarande en direktavkastning om 6,8 % (kurs vid utgången av 2022). Om stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till utdelning beräknas utdelning komma att sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 27 april 2023.

Utdelningspolicy

Styrelsens policy är att framöver försöka  hålla en rimligt jämnt och stabil utdelning som långsiktigt och genomsnittligt följer substansutvecklingen.

Bemyndiganden

Inlösenprogram
Styrelsen bemyndigades vid årsstämman 2022 att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma ingå s.k. swap-avtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Havsfrun-aktien. Motparten i swap-avtalet ska erbjuda de aktier som ligger till grund för avtalet till inlösen. Sammanlagt högst 2 500 000 aktier skall kunna inlösas till marknadspris. Beslut om inlösen ska fattas av kommande bolagsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
Styrelsen bemyndigandes vid årsstämman 2022 att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, av nya aktier av serie A, B och/eller serie C alternativt teckningsoptioner och konvertibler avseende sådana aktier. Det antal aktier, teckningsoptioner och konvertibler som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte var begränsat på annat sätt än vad som följer av den vida var tid gällande bolagsordningens gränser för antalet aktier respektive aktiekapitalet.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt anskaffa nytt kapital för att öka bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv enlighet med bolagets expansionsplaner.