Skip to main content

Historia

Fastighetsaffär
Genom det delägda Stockbox Holdings AB förvärvar under år 1994 de båda nuvarande huvudägarna majoriteten i Fastighets AB Havsfrun av försäkringskoncernen Wasa. Havsfrun ägde då en fastighet och hade då ett eget kapital om ca 40 MSEK och vid utgången av år 2021 ett eget kapital om 141 MSEK. Fastigheten såldes med god vinst under år 1998 till AMF Pension. Fastighets AB Havsfrun ändrar sedan firmanamnet till AB Havsfrun, senare till Havsfrun Investment AB.

Investeringsbolag i Finland
År 1996 förvärvade Havsfrun Capital AB röstmajoriteten i det finska börsnoterade investeringsbolaget Norvestia Abp av Meritabanken, nuvarande Nordea. Ett par år senare förvärvas kontrollen i det finska noterade investeringsbolaget Neomarkka Abp av Metsäliitto-koncernen. Genom fortsatta aktieköp blev Neomarkka Abp dotterbolag till Norvestia Abp i november 1999. Koncernens eget kapital inklusive minoritet uppgick därmed till ca 1,2 MDR SEK och antalet aktieägare i bolagen översteg 15 000. Tyngdpunkten hade förskjutits till Finland. År 2003 avyttras samtliga aktier i dotterbolaget Norvestia Abp inklusive aktierna i Neomarkka Abp till Kaupthing Bank. Havsfrun-koncernen minskar i storlek och samtidigt realiseras stora övervärden. Havsfruns verksamhet renodlas och förenklas och värdepappersförvaltningen (som tidigare drivits i finska dotterbolag) aktiveras inom den svenska koncernen under åren 2003/2004.

Förvaltning i egen regi
Sedan år 2005 har Havsfrun förvaltat kapitalet i en globalt diversifierad investeringsportfölj främst med inriktning mot den globala hedgefondmarknaden. Portföljen har bestått av noggrant utvalda hedgefonder, vilka bolaget bedömt vara bland de främst inom sin placeringsstrategi. Investeringsprocessen har skett i nära samarbete med stora, oberoende och globala rådgivningsbolag som är specialiserade på hedgefondmarknaden. Bolaget har haft ambitionen att på basen av sin förvaltningsorganisation och portföljens avkastning öka det förvaltade kapitalet i en eller annan form. En större förvaltarvolym skulle innebära en lägre omkostnadandel i bolaget.

Mot bakgrund av den gynnsamma tillväxten i riskfyllda tillgångsslag och den låga avkastningen för hedgefonder har det varit svårt att på basen av bolagets resultatutveckling attrahera externt kapital, trots portföljens överprestation mot hedgefondmarknaden. Den låga avkastningen på hedgefondmarknaden förväntas framöver vara låg och bolaget avyttrade placeringarna i hedgefonder under år 2020.

Bredare verksamhetsinriktning
Bolaget breddar verksamhetsinriktningen genom ändring av bolagets verksamhetsföremål i bolagsordningen (till samma lydelse som gällde före 2006) för att möjliggöra även nya typer av placeringar. Bolagets huvudfokus är numer att söka efter nya och större affärsmöjligheter som kan bidra till att bolaget expanderar och lyfter lönsamheten.