VD har ordet

ÅRSREDOVISNING 2021

Bästa aktieägare,

ÅR 2021

Finansiella marknaden
Året har präglats av stigande tillgångspriser. Den globala aktiemarknaden (MSCI AC World Index) steg under året med 20 %. Aktiemarknaden har stigit med drygt 100 % sedan den lägsta nivån i mars föregående år och befinner sig nu kring sina historiskt högsta nivåer. Det låga ränteläget tillsammans med centralbankernas stimulansåtgärder har drivit tillgångspriserna. Pandemins fortsatt förlopp och konsekvenser på den globala ekonomin och de finansiella marknaderna förorsakar dock osäkerhet framöver. Likaså de historiskt höga värderingarna på aktiemarknaden och stigande räntor.

Investeringsportföljen
Vid ingången av året bestod investeringsportföljen av aktier och aktiefonder till ett värde om drygt 42 mkr, motsvarande en investeringsgrad på ca 27 %. Investeringsportföljen påverkades positivt av det gynnsamma klimatet på aktiemarknaden. Under året ökade investeringsportföljen med 30 % i värde. Vid utgången av året bestod investeringsportföljen av aktier och aktiefonder till ett värde om 54 mkr, motsvarande en investeringsgrad på 38 %.

Substansvärdet
Bolagets substansvärde (justerad för återlagd utdelning) ökade med 2,2 % under år 2021. Vid utgången av året uppgick substansvärdet till 141 mkr, varav likvida medel uppgick till 85 mkr, aktier och aktiefonder uppgick till 54 mkr och kortfristiga fordringar från avyttrade finansiella placeringar uppgick till 3 mkr. Anledningen till att substansvärdet utvecklats lägre än investeringsportföljen beror främst på att bolaget haft en låg investeringsgrad. Den låga investeringsgraden har motiverats av att vi velat behålla handlingsfriheten för strategiska förändringar.

FRAMTIDSUTSIKTER
Vårt huvudfokus är att söka efter nya och större affärsmöjligheter som kan bidra till att bolaget expanderar och lyfter lönsamheten. Ambitionen är att göra någon form av allians med en strategisk partner som är intressant verksamhetsmässigt och som kan uppskattas av aktieägarna. Mot bakgrund av våra expansionsplaner letar vi exempelvis efter att apportköpa ett större onoterat bolag som vill arbeta utifrån en börsnoterad miljö. Potentiella målbolag innefattar primärt nordiska bolag med ett bolagsvärde överstigande 500 mkr. Våra bolagssökningar görs brett över flera olika sektorer och branscher.

Vi ser ett intresse från onoterade bolag som söker sig till börsen för att bland annat få gynnsamma värderingar, men också för tillgång till billigare kapitalmarknad och likvida aktier för existerande aktieägare, likväl som för att erhålla en likvid apportvaluta vid eventuell expansion genom uppköp. Några kandidater finns inom fastigheter, andra inom finans eller teknik, men även flera inom andra intressanta områden. Inget är för oss främmande, så länge ett samgående, köp eller samarbete kan vinna våra aktieägares gillande. Vi har en mycket blandad krets av aktieägare och de flesta är nog mer intresserade av en bra affär än någon speciell verksamhet. Vårt mål är att liera oss med ett spännande företag som kan tillföra Havsfrun något värdefullt.

Under året har vi träffat och utvärderat flera bolag. Vissa bolag väljer att gå den traditionella vägen och gör en egen notering. Andra bolag tycks oss vara för högt värderade eller så har vi bedömt att det inte finns någon större potential i ett samarbete med Havsfrun. Det krävs ganska mycket för att få till stånd en bra matchning. Vi kan inte ingå samarbete enbart på lösa grunder och ogrundat högt ställda förväntningar.

Vi är hela tiden öppna för nya förslag och förutsättningslösa diskussioner. Det gäller att sålla fram de rätta bolagen där 1+1 kan bli 3. Arbetet fortgår kontinuerligt.

I avvaktan på strukturella engagemang kommer placeringarna tills vidare att fortsatt inriktas på främst kortsiktiga likvida placeringar för att upprätthålla den finansiella handlingsfriheten.

VD

Jonas Israelsson

Stockholm
Född 1975
VD
Anställd inom koncernen sedan 2000

Övriga uppdrag och befattningar
Inga

Tidigare arbetslivserfarenhet, ett urval
Vice VD Havsfrun Investment AB 2014-2017
Investeringsansvarig & VDs assistent Havsfrun Investment AB 2004-2014
Portföljförvaltare/Affärskoordinator Havsfrun Investment AB 2003-2004
Analytiker Norvestia Abp 2000-2003

Utbildning
Ekonomie magister vid Karlstads universitet

Aktieinnehav i Havsfrun Investment AB
1 600 B-aktier