Skip to main content

VD har ordet

ÅRSREDOVISNING 2023

INVESTERINGSPORTFÖLJEN 2023
Året har präglats av marknadsoro kring hög inflation, höga räntor, höga energipriser, krig i Europa och Mellanöstern samt ett osäkert konjunkturläge. Trots dessa farhågor var det som helhet ett starkt börsår där den globala aktiemarknaden (MSCI AC World Index) steg med 20 % och den svenska aktiemarknaden (OMXSGI Index) steg med 17 %. Konsekvenserna av en hög inflation och ett högre ränteläge skapar fortsatt osäkerhet på den globala ekonomin och på de finansiella marknaderna framöver.

Bolagets investeringsportfölj ökade med 11 % under året och vid utgången av året bestod den av noterade aktier till ett värde om ca 14 Mkr, vilket motsvarar en investeringsgrad om ca 11 %. Årets genomsnittliga investeringsgrad uppgick till ca 32 %.

Substansvärdet ökade (justerat för återlagd utdelning) med 0,7 % under året och uppgick vid utgången av året till ca 125 Mkr, varav likvida medel uppgick till ca 83 Mkr, placeringar i noterade aktier till ca 14 Mkr och fordringar från avyttrade finansiella placeringar till ca 29 Mkr.

Den lägre utvecklingen av substansvärdet jämfört med investeringsportföljen beror delvis på den låga investeringsgraden, vilken motiverats av vår strävan att behålla handlingsfrihet för strategiska förändringar. I avvaktan på strukturella engagemang kommer placeringarna tills vidare att inriktas på främst likvida finansiella placeringar.

FRAMTIDSUTSIKTER
Havsfrun vill utvecklas genom ett samgående med ett större, välordnat bolag med intressant framtidsinriktad verksamhet som kan bidra till att Havsfrun expanderar och ökar lönsamheten samt aktieägarvärdet. Havsfrun söker samarbetsmöjligheter över ett brett spektrum av målbolag med visionen att hitta ett spännande nordiskt kvalitetsbolag, förmodligen med ett marknadsvärde på 500 Mkr eller mer, oberoende av bransch.

Viktigt är att hitta ett bolag som vill fortsätta sin tillväxtresa på börsen, med Havsfrun som en börsnoterad plattform. Med ca 125 Mkr i likvida placeringar ger Havsfrun dessutom en ny partner extra finansiell handlingsfrihet och mer utrymme för expansion.

En affär med Havsfrun förutsätter win-win för båda parter. Vi siktar på en sammanslagning genom ett apportköp med nyemitterade aktier i Havsfrun (s.k. omvänt förvärv*), där målbolaget blir ett helägt dotterbolag till Havsfrun. De nya ägarna – på grund av de två bolagens relativa storlek – träder in som huvudägare i koncernen. Detta ger målbolagets ägare en avgörande röstmajoritet i moderbolaget med ansvar för framtiden.

För att hitta rätt målbolag arbetar Havsfrun brett, inklusive egna sökningar och förslag från olika mellanhänder, såsom exempelvis företagsförmedlare. Bolaget har dessutom tillgång till ett brett nätverk av kvalificerade legala och finansiella rådgivare för att underlätta ett eventuellt samgående. Vi har under året aktivt arbetat med att stärka bolagets relationer med olika mellanhänder, såsom företagsförmedlare och investmentbanker. Detta ökar Havsfruns synlighet på marknaden och ökar inflödet av fördelaktiga affärsmöjligheter.

Under året har vi fört diskussioner med ett betydande antal bolag och noggrant utvärderat dessa. Havsfruns utvärderingsprocess av potentiella målbolag är djupgående för att säkerställa att de kan bidra till att skapa värde för Havsfruns aktieägare. Vi strävar efter att hitta en win-win-situation där både parter kan dra nytta av samarbetet. Bolagets höga krav på potentiella partners innebär att många förslag inte når upp till våra förväntningar och därför avfärdas. I flera andra fall så har motparten haft alltför höga förväntningar på sitt bolags värdering och orealistiska framtidsprognoser för dess verksamhet. Detta har gjort det omöjligt att enas om bytesvillkoren, vilket också har lett till att affärsdiskussionerna har avslutats. Det finns också andra kandidater som ter sig lockande men som väljer andra vägar, såsom en egen notering på en handelsplattform, eller skjuter upp sitt bolags börsnotering på framtiden.

För bolag som siktar på en egen börsnotering på Stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm) tar processen normalt sett ungefär ett år, under förutsättning att bolaget redan uppfyller vissa allmänna grundkrav. Detta inkluderar tiden för att uppfylla alla specifika noteringskrav, att ha alla nödvändiga börsfunktioner och personal på plats, samt hela ansökningsprocessen och slutligt godkännande av Nasdaq.

För många bolag, särskilt mindre sådana, är det svårt och komplicerat att genomföra en egen börsnotering. Detta tar mycket tid från företagsledningen, som helst vill fokusera på bolagets kärnverksamhet och tillväxt. Samtidigt är tillgången på nytt kapital generellt sett begränsad i dagens marknad, och marknaden för nya noteringar har därför delvis avstannat.

Med tanke på det rådande marknadsläget anser jag att Havsfrun erbjuder en unik möjlighet för rätt bolag till en snabb notering på Nasdaq Stockholm genom sammanslagning med Havsfrun (s.k. omvänt förvärv). Havsfrun har under många år etablerat väl fungerande rutiner för hantering av börsfunktionen, en bred bas av över 9 000 aktieägare och ett eget kapital på ca 125 Mkr i likvida placeringar. Detta skapar en stabil grund och en möjlighet för rätt bolag att genom en sammanslagning med Havsfrun relativt snabbt och förhållandevis enkelt uppnå en börsnotering på Nasdaq Stockholm.

Det nuvarande utmanande marknadsläget skapar kontinuerligt nya förutsättningar och möjligheter för spännande samarbeten. Med detta i åtanke ser jag fram emot resten av 2024 och de intressanta samtal vi kommer att ha med nya högkvalitativa företag som eftersträvar att verka på en börsnoterad aktiemarknad med Havsfrun och dess börsnotering som bas.

*Omvänt förvärv
En vanlig situation som kan leda till ett omvänt förvärv är när ett större icke-noterat företag låter sig förvärvas av ett mindre noterat företag med avsikten att ta över det noterade företagets marknadsnotering. Det noterade bolaget genomför vanligtvis en riktad nyemission, där emissionen är tillräckligt stor för att ge kontrollen över bolaget till de tidigare ägarna av det icke börsnoterade bolaget. På detta sätt kan det onoterade bolaget besparas en hel del processer och kostnader som det innebär att gå in på börsen den traditionella vägen.

Jonas Israelsson
VD

VD

Jonas Israelsson

Stockholm
Född 1975
VD
Anställd inom koncernen sedan 2000

Övriga uppdrag och befattningar
Inga

Tidigare arbetslivserfarenhet, ett urval
Vice VD Havsfrun Investment AB 2014-2017
Investeringsansvarig & VDs assistent Havsfrun Investment AB 2004-2014
Portföljförvaltare/Affärskoordinator Havsfrun Investment AB 2003-2004
Analytiker Norvestia Abp 2000-2003

Utbildning
Ekonomie magister vid Karlstads universitet

Aktieinnehav i Havsfrun Investment AB
1 600 B-aktier