Skip to main content

VD har ordet

DELÅRSPERODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2023
De första nio månaderna har präglats av fortsatt marknadsoro kring hög inflation, högt ränteläge, höga energipriser, krig i Europa och ett osäkert konjunkturläge. Trots rådande osäkerhet i den globala ekonomin och på de finansiella marknaderna steg aktiemarknaden under perioden. Den globala aktiemarknaden (MSCI AC World Index) steg med 10 % och den svenska aktiemarknaden (OMXSGI Index) steg med 4 %.

Bolagets värde på investeringsportföljen (aktier och aktiefonder) ökade med 12 % under de första nio månaderna. Per den 30 september 2023 uppgick investeringsportföljen till ett värde om ca 44 mkr, motsvarande en investeringsgrad om ca 35 %. Substansvärdet ökade med 0,5 % under perioden. Per den 30 september 2023 uppgick substansvärdet till ca 125 mkr, varav likvida medel uppgick till ca 80 mkr och placeringar i aktier och aktiefonder uppgick till ca 44 mkr. Skälet till att substansvärdet utvecklats sämre än investeringsportföljen beror framför allt på att bolaget haft en låg investeringsgrad. Den låga investeringsgraden motiveras med att vi velat behålla handlingsfriheten för strategiska förändringar. I avvaktan på strukturella engagemang kommer placeringarna tills vidare att främst inriktas på likvida finansiella placeringar.

FRAMTIDSUTSIKTER
Bolagets huvudfokus är att söka efter nya och större affärsmöjligheter som kan bidra till att bolaget expanderar och lyfter lönsamheten och aktieägarvärdet. Med expansionsplanerna siktar Havsfrun på att apportköpa ett större onoterat bolag som vill arbeta utifrån en börsnoterad miljö på Nasdaq Stockholm. Havsfrun har sedan många år väl upparbetade rutiner för att hantera börsnoteringen, ett eget kapital om ca 125 miljoner i likvida placeringar och ca 9 300 aktieägare. Sammantaget skapar detta en stabil grund för ett företag som vill fortsätta sin tillväxtresa såsom ett börsnoterat bolag.

Havsfruns prioritet är att hitta ett förvärv av ett kvalitetsbolag med goda utsikter för långsiktigt värdeskapande för aktieägarna. Det är viktigt att hitta investeringsobjekt där ett samarbete kan ge mer än summan av dess delar. Ett plus ett, ska bli tre. Havsfrun söker investeringsmöjligheter över ett brett spektrum av målbolag. Alla sektorer och branscher med god potential beaktas. Vår primära arbetsvision är att hitta ett spännande nordiskt bolag, förmodligen med ett marknadsvärde på 500 miljoner kronor eller mer. Bransch spelar mindre roll. Viktigt är däremot att hitta ett bolag som kan bli ett väl fungerande börsnoterat bolag med nöjda aktieägare.

Den ekonomiska miljön har förändrats jämfört med hur det var för ett antal år sedan. I dagens marknadsläge är tillgång till kapital – generellt sett – begränsad och marknaden för nya noteringar har delvis stannat upp. Konsekvenser av detta blir att många företags expansionsplaner också har stannat upp, eller helt enkelt uteblivit, eller skjutits på framtiden. Detta skapar nu nya förutsättningar och möjligheter för spännande samarbeten. Havsfrun kan erbjuda en tämligen enkel och snabb väg framåt för ett bolag som vill vidareutvecklas i en börsnoterad miljö.

Vårt arbete för att finna rätt partner fortgår oförändrat och vi granskar fortlöpande nya intressanta bolag för att hitta rätt. Ambitionerna är höga och det tar sin tid.

VD

Jonas Israelsson

Stockholm
Född 1975
VD
Anställd inom koncernen sedan 2000

Övriga uppdrag och befattningar
Inga

Tidigare arbetslivserfarenhet, ett urval
Vice VD Havsfrun Investment AB 2014-2017
Investeringsansvarig & VDs assistent Havsfrun Investment AB 2004-2014
Portföljförvaltare/Affärskoordinator Havsfrun Investment AB 2003-2004
Analytiker Norvestia Abp 2000-2003

Utbildning
Ekonomie magister vid Karlstads universitet

Aktieinnehav i Havsfrun Investment AB
1 600 B-aktier